The Gospel According to Matthew, глава 2

După ce S-a născut Isus Ón Betleemul din Iudea, Ón zilele Ómpăratului Irod, iată că au venit nişte magi din Răsărit la Ierusalim, şi au Óntrebat: ÑUnde este Œmpăratul de cur‚nd născut al Iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua Ón Răsărit, şi am venit să ne Ónchinăm Lui.î C‚nd a auzit Ómpăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult; şi tot Ierusalimul s-a tulburat Ómpreună cu el.

A adunat pe toţi preoţii cei mai de seamă şi pe cărturarii norodului, şi a căutat să afle de la ei unde trebuia să Se nască Hristosul.

ÑŒn Betleemul din Iudeaî, i-au răspuns ei, Ñcăci iată ce a fost scris prin proorocul: ,Şi tu, Betleeme, ţara lui Iuda, nu eşti nicidecum cea mai neÓnsemnată dintre căpeteniile lui Iuda; căci din tine va ieşi o Căpetenie, care va fi Păstorul poporului Meu Israel.î Atunci Irod a chemat Ón ascuns pe magi, şi a aflat Óntocmai de la ei vremea Ón care se arătase steaua.

Apoi i-a trimis la Betleem, şi le-a zis: Ñduceţi-vă de cercetaţi cu de-amănuntul despre Prunc: şi c‚nd Œl veţi găsi, daţi-mi şi mie de ştire, ca să vin şi eu să mă Ónchin Lui.î După ce au ascultat pe Ómpăratul, magii au plecat. Şi iată că steaua, pe care o văzuseră Ón Răsărit, mergea Ónaintea lor, p‚nă ce a venit şi s-a oprit deasupra locului unde era Pruncul.

C‚nd au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie.

Au intrat Ón casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu faţa la păm‚nt, şi I s-au Ónchinat; apoi şi-au deschis vistieriile, şi I-au adus daruri: aur, tăm‚ie şi smirnă.

Œn urmă, au fost Ónştiinţaţi de Dumnezeu Ón vis să nu mai dea pe la Irod, şi s-au Óntors Ón ţara lor pe un alt drum.

După ce au plecat magii, un Ónger al Domnului se arată Ón vis lui Iosif, şi-i zice: ÑScoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui, fugi Ón Egipt, şi răm‚i acolo p‚nă Óţi voi spune eu; căci Irod are să caute Pruncul, ca să-L omoare.î Iosif s-a sculat, a luat Pruncul şi pe mama lui, noaptea, şi a plecat Ón Egipt.

Acolo a rămas p‚nă la moartea lui Irod, ca să se Ómplinească ce fusese vestit de Domnul prin proorocul care zice: ÑAm chemat pe Fiul Meu din Egipt.î Atunci Irod, c‚nd a văzut că fusese Ónşelat de magi, s-a m‚niat foarte tare, şi a trimis să omoare pe toţi pruncii de parte bărbătească, de la doi ani Ón jos, care erau Ón Betleem şi Ón toate Ómprejurimile lui, potrivit cu vremea, pe care o aflase Óntocmai de la magi.

Atunci s-a Ómplinit ce fusese vestit prin proorocul Ieremia, care zice: ÑUn ţipăt s-a auzit Ón Rama, pl‚ngere, şi bocet mult: Rahela Óşi jelea copiii, şi nu voia să fie m‚ng‚iată, pentru că nu mai erau.î După ce a murit Irod, un Ónger al Domnului se arată Ón vis lui Iosif, Ón Egipt, şi-i zice: ÑScoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui, şi du-te Ón ţara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viaţa Pruncului.î Iosif s-a sculat, a luat Pruncul şi pe mama Lui, şi a venit Ón ţara lui Israel.

Dar c‚nd a auzit că Ón Iudea Ómpărăţeşte Arhelau, Ón locul tatălui său Irod, s-a temut să se ducă acolo; şi, fiind Ónştiinţat de Dumnezeu Ón vis, a plecat Ón părţile Galileii.

A venit acolo, şi a locuit Óntr-o cetate, numită Nazaret, ca să se Ómplinească ce fusese vestit prin prooroci: că El va fi chemat Nazarinean.