The Gospel According to Matthew, глава 23

Atunci Isus, pe c‚nd cuv‚nta gloatelor şi ucenicilor Săi, a zis: ÑCărturarii şi Fariseii şed pe scaunul lui Moise.

Deci toate lucrurile, pe care vă spun ei să le păziţi, păziţi-le şi faceţi-le; dar după faptele lor să nu faceţi. Căci ei zic, dar nu fac.

Ei leagă sarcini grele şi cu anevoie de purtat, şi le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le mişte.

Toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuţi de oameni. Astfel, Óşi fac filacteriile late, Óşi fac poalele veşmintelor cu ciucuri lungi; umblă după locurile dint‚i la ospeţe, şi după scaunele dint‚i Ón sinagogi; le place să le facă oamenii plecăciuni prin pieţe, şi să le zică: ,Rabi! Rabi!í Voi să nu vă numiţi Rabi! Fiindcă Unul singur este Œnvăţătorul vostru: Hristos, şi voi toţi sunteţi fraţi.

Şi ,Tatăí să nu numiţi pe nimeni pe păm‚nt; pentru că Unul singur este Tatăl vostru: Acela care este Ón ceruri.

Să nu vă numiţi ,Dascălií; căci Unul singur este Dascălul vostru: Hristosul.

Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru.

Oricine se va Ónălţa, va fi smerit; şi oricine se va smeri, va fi Ónălţat.

Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentru că voi Ónchideţi oamenilor Œmpărăţia cerurilor: nici voi nu intraţi Ón ea, şi nici pe cei ce vor să intre, nu-i lăsaţi să intre.

Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentru că voi m‚ncaţi casele văduvelor, Ón timp ce, de ochii lumii, faceţi rugăciuni lungi; de aceea veţi lua o mai mare os‚ndă.

Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentru că voi Ónconjuraţi marea şi păm‚ntul, ca să faceţi un tovarăş de credinţă; şi, după ce a ajuns tovarăş de credinţă, faceţi din el un fiu al gheenei, de două ori mai rău dec‚t sunteţi voi Ónşivă.

Vai de voi, povăţuitori orbi, care ziceţi: ,Dacă jură cineva pe Templu, nu este nimic; dar dacă jură pe aurul Templului, este legat de jurăm‚ntul lui.í Nebuni şi orbi! Care este mai mare: aurul sau Templul, care sfinţeşte aurul?

,Dacă jură cineva pe altar, nu este nimicí, ,dar dacă jură pe darul de pe altar, este legat de jurăm‚ntul lui.í Nebuni şi orbi! Care este mai mare: darul, sau altarul, care sfinţeşte darul?

Deci, cine jură pe altar, jură pe el şi pe tot ce este deasupra lui; cine jură pe Templu, jură pe el şi pe Cel ce locuieşte Ón el; şi cine jură pe cer, jură pe scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi pe Cel ce stă pe el.í Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentru că voi daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen, şi lăsaţi nefăcute cele mai Ónsemnate lucruri din Lege: dreptatea, mila şi credincioşia; pe acestea trebuia să le faceţi, şi pe acelea să nu le lăsaţi nefăcute.

Povăţuitori orbi, care strecuraţi ţ‚nţarul şi Ónghiţiţi cămila!

Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentru că voi curăţiţi partea de afară a paharului şi a blidului, dar Ónăuntru sunt pline de răpire şi de necumpătare.

Fariseu orb! Curăţă Ónt‚i partea dinăuntru a paharului şi a blidului, pentru ca şi partea de afară să fie curată.

Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentru că voi sunteţi ca mormintele văruite, care, pe dinafară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morţilor şi de orice fel de necurăţenie.

Tot aşa şi voi, pe dinafară vă arătaţi neprihăniţi oamenilor, dar pe dinăuntru sunteţi plini de făţărnicie şi de fărădelege.

Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentru că voi zidiţi mormintele proorocilor, Ómpodobiţi gropile celor neprihăniţi, şi ziceţi: Dacă am fi trăit noi Ón zilele părinţilor noştri, nu ne-am fi unit cu ei la vărsarea s‚ngelui proorocilor.

Prin aceasta mărturisiţi despre voi Ónşivă că sunteţi fiii celor ce au omor‚t pe prooroci.

Voi dar umpleţi măsura părinţilor voştri!

Şerpi, pui de năp‚rci! Cum veţi scăpa de pedeapsa gheenei?

De aceea, iată, vă trimit prooroci, Ónţelepţi şi cărturari. Pe unii din ei Ói veţi omorÓ şi răstigni, pe alţii Ói veţi bate Ón sinagogile voastre, şi-i veţi prigoni din cetate Ón cetate; ca să vină asupra voastră tot s‚ngele nevinovat, care a fost vărsat pe păm‚nt, de la s‚ngele neprihănitului Abel p‚nă la s‚ngele lui Zaharia, fiul lui Barachia, pe care l-aţi omor‚t Óntre Templu şi altar.

Adevărat vă spun, că toate acestea vor veni peste neamul acesta.

Ierusalime, Ierusalime, care omori pe prooroci şi ucizi cu pietre pe cei trimişi la tine! De c‚te ori am vrut să str‚ng pe copiii tăi cum Óşi str‚nge găina puii sub aripi, şi n-aţi vrut!

Iată că vi se lasă casa pustie; căci vă spun că de acum Óncolo nu Mă veţi mai vedea p‚nă c‚nd veţi zice: ,Binecuv‚ntat este Cel ce vine Ón Numele Domnului!î