The Gospel According to Matthew, глава 4

Atunci Isus a fost dus de Duhul Ón pustie, ca să fie ispitit de diavolul.

Acolo a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi; la urmă a flăm‚nzit.

Ispititorul s-a apropiat de El, şi i-a zis: ÑDacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca pietrele acestea să se facă p‚ini.î Drept răspuns, Isus i-a zis: ÑEste scris: ,Omul nu trăieşte numai cu p‚ine, ci cu orice cuv‚nt care iese din gura lui Dumnezeu.î Atunci diavolul L-a dus Ón sf‚nta cetate, L-a pus pe streaşina Templului, şi I-a zis: ÑDacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos; căci este scris: ,El va porunci Óngerilor Săi să vegheze asupra Ta; şi ei Te vor lua pe m‚ini, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.î ÑDe asemenea este scrisî, a zis Isus: ÑSă nu ispiteşti pe Domnul, Dumnezeul tău.î Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte Ónalt, I-a arătat toate Ómpărăţiile lumii şi strălucirea lor, şi I-a zis: ÑToate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei arunca cu faţa la păm‚nt şi Te vei Ónchina mie.î ÑPleacă, Satanoî, i-a răspuns Isus. ÑCăci este scris: ,Domnului, Dumnezeului tău să te Ónchini şi numai Lui să-I slujeşti.î Atunci diavolul L-a lăsat. Şi deodată au venit la Isus nişte Óngeri, şi au Ónceput să-I slujească.

C‚nd a auzit Isus că Ioan fusese Ónchis, a plecat Ón Galilea.

A părăsit Nazaretul, şi a venit de a locuit Ón Capernaum, l‚ngă mare, Ón ţinutul lui Zabulon şi Neftali, ca să se Ómplinească ce fusese vestit prin proorocul Isaia, care zice: ÑŢara lui Zabulon şi ţara lui Neftali, Ónspre mare, dincolo de Iordan, Galilea Neamurilor, Norodul acesta, care zăcea Ón Óntuneric, a văzut o mare lumină; şi peste cei ce zăceau Ón ţinutul şi Ón umbra morţii, a răsărit lumina.î De atunci Óncolo, Isus a Ónceput să propovăduiască, şi să zică: ÑPocăiţi-vă, căci Œmpărăţia cerurilor este aproape.î Pe c‚nd trecea pe l‚ngă marea Galileii, Isus a văzut doi fraţi: pe Simon, zis Petru, şi pe fratele său Andrei, care aruncau o mreajă Ón mare; căci erau pescari.

El le-a zis: ÑVeniţi după Mine, şi vă voi face pescari de oameni.î Œndată ei au lăsat mrejele, şi au mers după El.

De-acolo a mers mai departe, şi a văzut pe alţi doi fraţi: pe Iacov, fiul lui Zebedei, şi pe Ioan, fratele lui, care erau Óntr-o corabie cu tatăl lor Zebedei, şi Óşi c‚rpeau mrejele. El i-a chemat.

Şi Óndată, ei au lăsat corabia şi pe tatăl lor, şi au mers după El.

Isus străbătea toată Galilea, Ónvăţ‚nd pe norod Ón sinagogi, propovăduind Evanghelia Œmpărăţiei, şi tămăduind orice boală şi orice neputinţă care era Ón norod.

I s-a dus vestea Ón toată Siria; şi aduceau la El pe toţi cei ce sufereau de felurite boli şi chinuri: pe cei Óndrăciţi, pe cei lunatici şi pe cei slăbănogi; şi El Ói vindeca.

După El au mers multe noroade din Galilea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudea şi de dincolo de Iordan.