The Gospel According to Mark, глава 15

Dimineaţa, preoţii cei mai de seamă au făcut Óndată sfat cu bătr‚nii, cărturarii şi tot Soborul. După ce au legat pe Isus, L-au dus şi L-au dat Ón m‚inile lui Pilat.

Pilat L-a Óntrebat: ÑEşti Tu Œmpăratul Iudeilor?î ÑDa, suntî, i-a răspuns Isus.

Preoţii cei mai de seamă Œl Ónvinuiau de multe lucruri.

Pilat L-a Óntrebat din nou: ÑNu răspunzi nimic? Uite de c‚te lucruri Te Ónvinuiesc ei!î Isus n-a mai dat nici un răspuns, lucru care a mirat pe Pilat.

La fiecare praznic al Paştelor, Pilat le slobozea un Óntemniţat, pe care-l cereau ei.

Œn temniţă era unul numit Baraba, Ónchis Ómpreună cu tovarăşii lui, din pricina unui omor, pe care-l săv‚rşiseră Óntr-o răscoală.

Norodul s-a suit, şi a Ónceput să ceară lui Pilat să le dea ce avea obicei să le dea totdeauna.

Pilat le-a răspuns: ÑVoiţi să vă slobozesc pe Œmpăratul Iudeilor?î Căci pricepuse că preoţii cei mai de seamă din pizmă Œl dăduseră Ón m‚na lui.

Dar preoţii cei mai de seamă au aţ‚ţat norodul să ceară lui Pilat să le slobozească mai bine pe Baraba.

Pilat a luat din nou cuv‚ntul, şi le-a zis: ÑDar ce voiţi să fac cu Acela, pe care-L numiţi Œmpăratul Iudeilor?î Ei au strigat din nou: ÑRăstigneşte-L!î ÑDar ce rău a făcut?î le-a zis Pilat. Œnsă ei au Ónceput să strige şi mai tare: ÑRăstigneşte-L!î Pilat a vrut să facă pe placul norodului, şi le-a slobozit pe Baraba; iar pe Isus, după ce a pus să-L bată cu nuiele, L-a dat să fie răstignit.

Ostaşii au adus pe Isus Ón curte, adică Ón palat, şi au adunat toată ceata ostaşilor.

L-au Ómbrăcat Óntr-o haină de purpură, au Ómpletit o cunună de spini, şi I-au pus-o pe cap.

Apoi au Ónceput să-I ureze, şi să zică: ÑPlecăciune, Œmpăratul Iudeilor!î Şi-L loveau Ón cap cu o trestie, Œl scuipau, Óngenuncheau şi I se Ónchinau.

După ce şi-au bătut astfel joc de El, L-au dezbrăcat de haina de purpură, L-au Ómbrăcat Ón hainele Lui, şi L-au dus să-L răstignească.

Au silit să ducă crucea lui Isus pe un trecător, care se Óntorcea de la c‚mp, numit Simon din Cirena, tatăl lui Alexandru şi al lui Ruf.

Şi au adus pe Isus la locul numit Golgota, care, tălmăcit, Ónseamnă: ÑLocul căpăţ‚nii.î I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar El nu l-a luat.

După ce L-au răstignit, I-au Ómpărţit hainele Óntre ei, trăg‚nd la sorţi, ca să ştie ce să ia fiecare.

C‚nd L-au răstignit, era ceasul al treilea.

Deasupra Lui era scrisă vina Lui: ÑŒmpăratul Iudeilor.î Œmpreună cu El au răstignit doi t‚lhari, unul la dreapta şi altul la st‚nga Lui.

Astfel s-a Ómplinit Scriptura, care zice: ÑA fost pus Ón numărul celor fărădelege.î Trecătorii Óşi băteau joc de El, dădeau din cap, şi ziceau: ÑUă! Tu, care strici Templul, şi-l zideşti la loc Ón trei zile, m‚ntuieşte-Te pe Tine Ónsuţi, şi pogoară-Te de pe cruce!î Tot astfel şi preoţii cei mai de seamă, Ómpreună cu cărturarii Óşi băteau joc de El Óntre ei, şi ziceau: ÑPe alţii i-a m‚ntuit, şi pe Sine Ónsuşi nu Se poate m‚ntui!

Hristosul, Œmpăratul lui Israel, să Se pogoare acum de pe cruce, ca să vedem şi să credem!î Cei răstigniţi Ómpreună cu El, de asemenea Óşi băteau joc de El.

La ceasul al şaselea, s-a făcut Óntuneric peste toată ţara, p‚nă la ceasul al nouălea.

Şi Ón ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: ÑEloi, Eloi, lama sabactaniî care, tălmăcit, Ónseamnă: ÑDumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?î Unii din cei ce stăteau acolo, c‚nd L-au auzit, ziceau: ÑIată, cheamă pe Ilie!î Şi unul din ei a alergat de a umplut un burete cu oţet, l-a pus Óntr-o trestie, şi I-a dat să bea, zic‚nd: ÑLăsaţi să vedem dacă va veni Ilie să-L pogoare de pe cruce!î Dar Isus a scos un strigăt tare, şi Şi-a dat duhul.

Perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt Ón două de sus p‚nă jos.

Sutaşul, care sta Ón faţa lui Isus, c‚nd a văzut că Şi-a dat astfel duhul, a zis: ÑCu adevărat, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu!î Acolo erau şi nişte femei, care priveau de departe. Printre ele erau Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov cel mic şi a lui Iose, şi Salome, care, pe c‚nd era El Ón Galilea, mergeau după El şi-I slujeau; şi multe alte femei, care se suiseră Ómpreună cu El Ón Ierusalim.

C‚nd s-a Ónserat ñ fiindcă era ziua Pregătirii, adică, ziua dinaintea Sabatului. ñ a venit Iosif din Arimatea, un sfetnic cu vază al soborului, care şi el aştepta Œmpărăţia lui Dumnezeu. El a Óndrăznit să se ducă la Pilat ca să ceară trupul lui Isus.

Pilat s-a mirat că murise aşa de cur‚nd; a chemat pe sutaş, şi l-a Óntrebat dacă a murit de mult.

După ce s-a Óncredinţat de la sutaş că a murit, a dăruit lui Iosif trupul.

Şi Iosif a cumpărat o p‚nză subţire de in, a dat jos pe Isus de pe cruce, L-a Ónfăşurat Ón p‚nza de in, şi L-a pus Óntr-un morm‚nt săpat Ón st‚ncă. Apoi a prăvălit o piatră la uşa morm‚ntului.

Maria Magdalena şi Maria, mama lui Iose, se uitau unde-L puneau.