The Gospel According to Mark, глава 16

După ce a trecut ziua Sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, şi Salome, au cumpărat miresme, ca să se ducă să ungă trupul lui Isus.

Œn ziua dint‚i a săptăm‚nii, s-au dus la morm‚nt dis-de-dimineaţă, pe c‚nd răsărea soarele.

Femeile ziceau una către alta: ÑCine ne va prăvăli piatra de la uşa morm‚ntului?î Şi c‚nd şi-au ridicat ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese prăvălită.

Au intrat Ón morm‚nt, au văzut pe un tinerel şez‚nd la dreapta, Ómbrăcat Óntr-un veşm‚nt alb, şi s-au Ónspăim‚ntat.

El le-a zis: ÑNu vă spăim‚ntaţi! Căutaţi pe Isus din Nazaret, care a fost răstignit: a Ónviat, nu este aici; iată locul unde Ól puseseră.

Dar duceţi-vă de spuneţi ucenicilor Lui, şi lui Petru, că merge Ónaintea voastră Ón Galilea: acolo Œl veţi vedea, cum v-a spus.î Ele au ieşit afară din morm‚nt, şi au luat-o la fugă, pentru că erau cuprinse de cutremur şi de spaimă. Şi n-au spus nimănui nimic, căci se temeau.

(Isus, după ce a Ónviat, Ón dimineaţa zilei dint‚i a săptăm‚nii, S-a arătat mai Ónt‚i Mariei Magdalenei, din care scosese şapte draci.

Ea s-a dus şi a dat de ştire celor ce fuseseră Ómpreună cu El, care pl‚ngeau şi se t‚nguiau.

C‚nd au auzit ei că este viu şi că a fost văzut de ea, n-au crezut-o.

După aceea, S-a arătat, Óntr-alt chip, la doi dintre ei, pe drum, c‚nd se duceau la ţară.

Aceştia s-au dus de au spus lucrul acesta celorlalţi, dar nici pe ei nu i-au crezut.

Œn sf‚rşit, S-a arătat celor unsprezece, c‚nd şedeau la masă; şi i-a mustrat pentru necredinţa şi Ómpietrirea inimii lor, pentru că nu crezuseră pe cei ce-L văzuseră Ónviat.

Apoi le-a zis: ÑDuceţi-vă Ón toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.

Cine va crede şi se va boteza, va fi m‚ntuit; dar cine nu va crede, va fi os‚ndit.

Iată semnele care vor Ónsoţi pe cei ce vor crede: Ón Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi Ón limbi noi; vor lua Ón m‚nă şerpi; dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma; Óşi vor pune m‚inile peste bolnavi, şi bolnavii se vor Ónsănătoşa.î Domnul Isus, după ce a vorbit cu ei, S-a Ónălţat la cer, şi a şezut la dreapta lui Dumnezeu.

Iar ei au plecat şi au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra Ómpreună cu ei, şi Óntărea Cuv‚ntul prin semnele, care-l Ónsoţeau. Amin.