The Gospel According to Mark, глава 3

Isus a intrat din nou Ón sinagogă. Acolo se afla un om cu m‚na uscată.

Ei p‚ndeau pe Isus să vadă dacă-l va vindeca Ón ziua Sabatului, ca să-L poată Ónvinui.

Şi Isus a zis omului, care avea m‚na uscată: ÑScoală-te, şi stai la mijloc!î Apoi le-a zis: ÑEste Óngăduit Ón ziua Sabatului să faci bine sau să faci rău? Să scapi viaţa cuiva sau s-o pierzi?î Dar ei tăceau.

Atunci, rotindu-Şi privirile cu m‚nie peste ei, şi m‚hnit de Ómpietrirea inimii lor, a zis omului: ÑŒntinde-ţi m‚na!î El a Óntins-o, şi m‚na i s-a făcut sănătoasă.

Fariseii au ieşit afară, şi s-au sfătuit Óndată cu Irodianii cum să-L piardă.

Isus S-a dus cu ucenicii Săi la mare. După El a mers o mare mulţime de oameni din Galileia; şi o mare mulţime de oameni din Iudea, din Ierusalim, din Idumea, de dincolo de Iordan, şi dimprejurul Tirului şi Sidonului, c‚nd a auzit tot ce făcea, a venit la El.

Isus a poruncit ucenicilor să-I ţină la Óndem‚nă o corăbioară, ca să nu fie Ómbulzit de norod.

Căci El vindeca pe mulţi şi de aceea toţi cei ce aveau boli, se Ónghesuiau spre El ca să se atingă de El.

Duhurile necurate, c‚nd Œl vedeau, cădeau la păm‚nt Ónaintea Lui, şi strigau: ÑTu eşti Fiul lui Dumnezeu.î Dar El le poruncea Óndată cu tot dinadinsul să nu-L facă cunoscut.

Œn urmă, Isus S-a suit pe munte; a chemat la El pe cine a vrut, şi ei au venit la El.

A r‚nduit dintre ei doisprezece, ca să-i aibă cu Sine, şi să-i trimită să propovăduiască.

Le-a dat şi putere să vindece bolile şi să scoată dracii.

Iată cei doisprezece, pe care i-a r‚nduit: Simon, căruia i-a pus numele Petru; Iacov, fiul lui Zebedei, şi Ioan, fratele lui Iacov, cărora le-a pus numele Boanerghes, care, tălmăcit, Ónseamnă: ÑFiii tunetuluiî; Andrei; Filip; Bartolomeu; Matei; Toma; Iacov, fiul lui Alfeu; Tadeu; Simon Canaanitul, şi Iuda Iscarioteanul, care L-a şi v‚ndut.

Au venit Ón casă, şi s-a adunat din nou norodul, aşa că nu puteau nici măcar să pr‚nzească.

Rudele lui Isus, c‚nd au auzit cele ce se petreceau, au venit să pună m‚na pe El. Căci ziceau: ÑŞi-a ieşit din minţi.î Şi cărturarii, care se pogor‚seră din Ierusalim, ziceau: ÑEste stăp‚nit de Beelzebul; scoate dracii cu ajutorul domnului dracilor.î Isus i-a chemat la El, şi le-a zis, Ón pilde: ÑCum poate Satana să scoată afară pe Satana?

Dacă o Ómpărăţie este dezbinată Ómpotriva ei Ónsăşi, Ómpărăţia aceea nu poate dăinui.

Şi dacă o casă este dezbinată Ómpotriva ei Ónsăşi, casa aceea nu poate dăinui.

Tot astfel, dacă Satana se răscoală Ómpotriva lui Ónsuşi, este dezbinat, şi nu poate dăinui, ci s-a isprăvit cu el.

Nimeni nu poate să intre Ón casa unui om tare şi să-i jefuiască gospodăria, dec‚t dacă a legat mai Ónt‚i pe omul acela tare; numai atunci Ói va jefui casa.

Adevărat vă spun că toate păcatele şi toate hulele, pe care le vor rosti oamenii, li se vor ierta; dar oricine va huli Ómpotriva Duhului Sf‚nt, nu va căpăta iertare Ón veac: ci este vinovat de un păcat veşnic.î Aceasta, pentru că ei ziceau: ÑAre un duh necurat.î Atunci au venit mama şi fraţii Lui, şi, st‚nd afară, au trimis să-L cheme.

Mulţimea şedea Ón jurul Lui, c‚nd I-au spus: ÑIată că mama Ta şi fraţii Tăi sunt afară şi Te caută.î El a răspuns: ÑCine este mama Mea, şi fraţii Mei?î Apoi, arunc‚ndu-Şi privirile peste cei ce şedeau Ómprejurul Lui: ÑIatăî, a zis El, Ñmama Mea şi fraţii Mei!

Căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela Œmi este frate, soră şi mamă.î