Book of Nehemiah, глава 13

Œn vremea aceea, s-a citit Ón faţa poporului Ón cartea lui Moise, şi s-a găsit scris că Amonitul şi Moabitul nu trebuiau să intre niciodată Ón adunarea lui Dumnezeu, pentru că nu veniseră Ónaintea copiilor lui Israel cu p‚ine şi apă, şi pentru că tocmiseră Ómpotriva lor cu preţ de argint pe Balaam ca să-i blesteme. Dar Dumnezeul nostru a prefăcut blestemul Ón binecuv‚ntare.

C‚nd au auzit Legea, au deosebit din Israel pe toţi străinii.

Œnainte de aceasta, preotul Eliaşib, care era pus peste cămările Casei Dumnezeului nostru, şi rudă cu Tobia, pregătise pentru el o cămară mare, unde puneau mai Ónainte darurile de m‚ncare, tăm‚ia, uneltele, zeciuiala din gr‚u, din must, şi din untdelemn, părţile r‚nduite pentru Leviţi, c‚ntăreţi şi uşieri, şi darurile ridicate pentru preoţi.

Eu nu eram la Ierusalim c‚nd s-au petrecut toate acestea, căci mă Óntorsesem la Ómpărat Ón al treizeci şi doilea an al lui Artaxerxe, Ómpăratul Babilonului. La sf‚rşitul anului am căpătat de la Ómpărat Ónvoire să mă Óntorc la Ierusalim, şi am văzut răul pe care-l făcuse Eliaşib, pregătind o cămară pentru Tobia, Ón curţile Casei lui Dumnezeu.

Mi-a părut foarte rău, şi am aruncat afară din cămară toate lucrurile lui Tobia.

Apoi am poruncit să se curăţească odăile, şi am pus iarăşi Ón ele uneltele Casei lui Dumnezeu, darurile de m‚ncare şi tăm‚ia.

Am auzit de asemenea că părţile Leviţilor nu li se dăduseră, şi că Leviţii şi c‚ntăreţii, Ónsărcinaţi cu slujba, fugiseră fiecare Ón ţinutul lui.

Am mustrat pe dregători, şi am zis: ÑPentru ce a fost părăsită Casa lui Dumnezeu?î Şi am str‚ns pe Leviţi şi pe c‚ntăreţi, şi i-am pus iarăşi Ón slujba lor.

Atunci tot Iuda a adus Ón cămări zeciuiala din gr‚u, din must şi din untdelemn.

Am dat cămările Ón grija preotului Şelemia, cărturarului Ţadoc, şi lui Pedaia, unul din Leviţi, şi le-am adăugat şi pe Hanan, fiul lui Zacur, fiul lui Matania, căci le mergea numele că sunt credincioşi. Ei au fost Ónsărcinaţi să facă Ómpărţirile cuvenite fraţilor lor.

Adu-Ţi aminte de mine, Dumnezeule, pentru aceste lucruri, şi nu uita faptele mele evlavioase făcute pentru Casa Dumnezeului meu şi pentru lucrurile care trebuie păzite Ón ea!

Pe vremea aceasta am văzut Ón Iuda nişte oameni călc‚nd la teasc Ón ziua Sabatului, aduc‚nd snopi, Óncărc‚nd măgarii cu vin, struguri şi smochine, şi cu tot felul de lucruri, şi aduc‚ndu-le la Ierusalim Ón ziua Sabatului. Şi i-am mustrat chiar Ón ziua c‚nd Óşi vindeau mărfurile.

Mai erau şi nişte Tirieni, aşezaţi Ón Ierusalim, care aduceau peşte şi tot felul de mărfuri, şi le vindeau fiilor lui Iuda Ón ziua Sabatului şi Ón Ierusalim.

Am mustrat pe mai marii lui Iuda, şi le-am zis: ÑCe Ónseamnă această faptă rea pe care o faceţi, p‚ngărind ziua Sabatului?

Oare n-au lucrat aşa părinţii voştri, şi nu din pricina aceasta a trimis Dumnezeul nostru toate aceste nenorociri peste noi şi peste cetatea aceasta? Şi voi aduceţi din nou m‚nia Lui Ómpotriva lui Israel, p‚ngărind Sabatul!î Apoi am poruncit să se Ónchidă porţile Ierusalimului Ónainte de Sabat, de Óndată ce le va ajunge umbra, şi să nu se deschidă dec‚t după Sabat. Şi am pus c‚ţiva din slujitorii mei la porţi, să oprească intrarea sarcinilor de mărfuri Ón ziua Sabatului.

Şi aşa negustorii şi v‚nzătorii de tot felul de lucruri au petrecut noaptea odată şi de două ori afară din Ierusalim.

I-am mustrat, şi le-am zis: ÑPentru ce staţi noaptea Ónaintea zidului? Dacă veţi mai face Óncă odată lucrul acesta, voi pune m‚na pe voi.î Din clipa aceea, n-au mai venit Ón timpul Sabatului.

Am poruncit şi Leviţilor să se curăţească, şi să vină să păzească porţile, ca să sfinţească ziua Sabatului.

Tot pe vremea aceea, am văzut pe nişte Iudei, care Óşi luaseră neveste Asdodiene, Amonite şi Moabite.

Jumătate din fiii lor vorbeau limba asdodiană, şi nu ştiau să vorbească limba evreiască; nu cunoşteau dec‚t limba cutărui sau cutărui popor.

I-am mustrat, şi i-am blestemat; am lovit pe unii din ei, le-am smuls părul, şi i-am pus să jure Ón Numele lui Dumnezeu, zic‚nd: ÑSă nu vă daţi fetele după fiii lor, şi să nu luaţi fetele lor de neveste nici pentru fiii voştri, nici pentru voi.

Oare nu Ón aceasta a păcătuit Solomon, Ómpăratul lui Israel? Nu era alt Ómpărat ca el, Ón mulţimea popoarelor; el era iubit de Dumnezeul lui, şi Dumnezeu Ól pusese Ómpărat peste tot Israelul. Totuşi, femeile străine l-au t‚r‚t şi pe el Ón păcat.

Şi acum trebuie să auzim despre voi că săv‚rşiţi o nelegiuire at‚t de mare şi că păcătuiţi Ómpotriva Dumnezeului nostru, lu‚nd neveste străine?î Unul din fiii lui Ioiada, fiul marelui preot Eliaşib, era ginerele lui Sanbalat, Horonitul. L-am izgonit de la mine.

Adu-Ţi aminte de ei, Dumnezeule, căci au spurcat preoţia şi legăm‚ntul Óncheiat de preoţi şi Leviţi.

I-am curăţit de orice străin, şi am pus r‚nduială Ón tot ce trebuiau să păzească preoţii şi Leviţii, fiecare Ón slujba lui, Ón ce privea at‚t darul lemnelor la vremuri hotăr‚te, c‚t şi cele dint‚i roade. Adu-Ţi aminte de mine spre bine, Dumnezeule!