Book of Nehemiah, глава 3

Marele preot Eliaşib s-a sculat Ómpreună cu fraţii săi, preoţii, şi au zidit poarta oilor. Au sfinţit-o, şi i-au pus uşile; au sfinţit-o de la turnul Mea, p‚nă la turnul lui Hananeel.

Alături de Eliaşib au zidit şi oamenii din Ierihon; alături de el a zidit şi Zacur, fiul lui Imri.

Fiii lui Senaa au zidit poarta peştilor. Au acoperit-o cu sc‚nduri, şi i-au pus uşile, Óncuietorile şi zăvoarele.

Alături de ei a lucrat la dregerea zidului Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Hacoţ; alături de ei a lucrat Meşulam, fiul lui Berechia, fiul lui Meşezabeel; alături de ei a lucrat Ţadoc, fiul lui Baana; alături de ei au lucrat Tecoiţii, ai căror fruntaşi nu s-au supus Ón slujba Domnului.

Ioiada, fiul lui Paseah, şi Meşulam, fiului lui Besodia, au dres poarta cea veche. Au acoperit-o cu sc‚nduri, şi i-au pus uşile, Óncuietorile şi zăvoarele.

Alături de ei au lucrat Melatia, Gabaonitul, Iadon, Meronotitul, şi oamenii din Gabaon şi Miţpa, p‚nă la scaunul dregătorului de dincoace de r‚ul Eufrat; alături de ei a lucrat Uziel, fiul lui Harhaia, dintre argintari, şi alături de el a lucrat Hanania, dintre făcătorii de mir. Au Óntărit Ierusalimul p‚nă la zidul cel lat.

Alături de ei a lucrat Refaia, fiul lui Hur, care era mai mare peste jumătate din ţinutul Ierusalimului.

Alături de ei a lucrat, Ón faţa casei sale, Iedaia, fiul lui Harumaf, şi alături de el a lucrat Hatuş, fiul lui Haşabnia.

O altă parte a zidului şi turnul cuptoarelor au fost drese de Malchia, fiul lui Harim, şi de Haşub, fiul lui Pahat-Moab.

Alături de ei a lucrat, cu fetele sale, Şalum, fiul lui Haloheş, mai marele peste jumătate din ţinutul Ierusalimului.

Hanun şi locuitorii Zanoahului au dres poarta văii. Au zidit-o, şi i-au pus uşile, Óncuietorile şi zăvoarele. Ei au făcut o mie de coţi de zid p‚nă la poarta gunoiului.

Malchia, fiul lui Recab, mai marele peste ţinutul Bet-Hacheremului, a dres poarta gunoiului. A zidit-o, şi i-a pus uşile, Óncuietorile şi zăvoarele.

Şalun, fiul lui Col-Hoze, mai marele peste ţinutul Miţpa, a dres poarta izvorului. A zidit-o, a acoperit-o cu sc‚nduri, şi i-a pus uşile, Óncuietorile şi zăvoarele. A făcut zidul iazului Siloe l‚ngă grădina Ómpăratului, p‚nă la treptele care pogoară din cetatea lui David.

După el Neemia, fiul lui Azbuc, mai marele peste jumătate din ţinutul Bet-Ţurului, a lucrat la dregerea zidului p‚nă Ón faţa mormintelor lui David, p‚nă la iazul care fusese zidit, şi p‚nă la casa vitejilor.

După el au lucrat Leviţii, Rehum, fiul lui Bani, şi alături de el a lucrat, pentru ţinutul său, Haşabia, mai marele peste jumătate din ţinutul Cheila.

După el au lucrat fraţii lor, Bavai, fiul lui Henadad, mai marele peste jumătate din ţinutul Cheila; şi alături de el Ezer, fiul lui Iosua, mai marele Miţpei, a dres o altă parte a zidului, Ón faţa suişului casei armelor, Ón unghi.

După el Baruc, fiul lui Zabai, a dres cu r‚vnă o altă parte, de la unghi p‚nă la poarta casei marelui preot Eliaşib.

După el Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Hacoţ, a dres o altă parte, de la poarta casei lui Eliaşib, p‚nă la capătul casei lui Eliaşib.

După el au lucrat preoţii din Ómprejurimile Ierusalimului.

După ei Beniamin şi Haşub au lucrat Ón dreptul casei lor. După ei Azaria, fiul lui Maaseia, fiul lui Anania, a lucrat l‚ngă casa lui.

După el Binui, fiul lui Henadad, a dres o altă parte, de la casa lui Azaria p‚nă la unghi şi p‚nă la colţ.

Palal, fiul lui Uzai, a lucrat Ón faţa unghiului şi Ón faţa turnului de sus care iese Ónainte din casa Ómpăratului, l‚ngă curtea temniţei. După el a lucrat Pedaia, fiul lui Pareoş.

Slujitorii Templului, care locuiesc pe deal, au lucrat p‚nă Ón dreptul porţii apelor, la răsărit, şi p‚nă Ón dreptul turnului care iese Ón afară.

După el Tecoiţii au dres o altă parte, Ón dreptul turnului celui mare, care iese Ón afară p‚nă la zidul dealului.

Deasupra porţii cailor, preoţii au lucrat fiecare Ónaintea casei lui.

După ei Ţadoc, fiul lui Imer, a lucrat Ónaintea casei lui. După el a lucrat Şemaia, fiul lui Şecania, păzitorul porţii de la răsărit.

După el Hanania, fiul lui Şelemia, şi Hanun, al şaselea fiu al lui Ţalaf, au dres o altă parte a zidului. După ei Meşulam, fiul lui Berechia, a lucrat Ón faţa odăii lui.

După el Malchia, dintre argintari, a lucrat p‚nă la casele slujitorilor Templului şi negustorilor, Ón dreptul porţii Mifcad, şi p‚nă la odaia de sus din colţ.

Argintarii şi negustorii au lucrat Óntre odaia de sus din colţ şi poarta oilor.