Book of Nehemiah, глава 8

C‚nd a venit luna a şaptea, copiii lui Israel erau Ón cetăţile lor. Atunci tot poporul s-a str‚ns ca un singur om pe locul deschis dinaintea porţii apelor. Au zis cărturarului Ezra să se ducă să ia cartea Legii lui Moise, dată de Domnul lui Israel.

Şi preotul Ezra a adus Legea Ónaintea adunării, alcătuită din bărbaţi şi femei şi din toţi cei ce erau Ón stare s-o Ónţeleagă. Era Ónt‚ia zi a lunii a şaptea.

Ezra a citit Ón carte de dimineaţă p‚nă la amiază, pe locul deschis dinaintea porţii apelor, Ón faţa bărbaţilor şi femeilor şi Ón faţa celor ce erau Ón stare s-o Ónţeleagă. Tot poporul a fost cu luare aminte la citirea cărţii Legii.

Cărturarul Ezra stătea pe un scaun de lemn, ridicat cu prilejul acesta. L‚ngă el, la dreapta, stăteau Matitia, Şema, Anaia, Urie, Hilchia şi Maaseia, şi la st‚nga: Pedaia, Mişael, Malchia, Haşum, Haşbadana, Zaharia şi Meşulam.

Ezra a deschis cartea Ónaintea Óntregului popor, căci stătea mai sus dec‚t tot poporul. Şi c‚nd a deschis-o, tot poporul s-a sculat.

Ezra a binecuv‚ntat pe Domnul, Dumnezeul cel mare, şi tot poporul a răspuns ridic‚nd m‚inile: ÑAmin! Amin!î Şi s-au plecat şi s-au Ónchinat Ónaintea Domnului, cu faţa la păm‚nt.

Iosua, Bani, Şerebia, Iamin, Acub, Şabetai, Hodia, Maaseia, Chelita, Azaria, Iozabad, Hanan, Pelaia, şi Leviţii, lămureau poporului Legea, şi fiecare stătea la locul lui.

Ei citeau desluşit Ón cartea Legii lui Dumnezeu, şi-i arătau Ónţelesul, ca să-i facă să Ónţeleagă ce citiseră.

Dregătorul Neemia, preotul şi cărturarul Ezra, şi Leviţii care Ónvăţau pe popor, au zis Óntregului popor: ÑZiua aceasta este Ónchinată Domnului, Dumnezeului vostru; să nu vă bociţi şi să nu pl‚ngeţi!î Căci tot poporul pl‚ngea c‚nd a auzit cuvintele Legii.

Ei le-au zis: ÑDuceţi-vă de m‚ncaţi cărnuri grase şi beţi băuturi dulci, şi trimiteţi c‚te o parte şi celor ce n-au nimic pregătit, căci ziua aceasta este Ónchinată Domnului nostru; nu vă m‚hniţi, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră.î Leviţii potoleau pe tot poporul, zic‚nd: ÑTăceţi, căci ziua aceasta este sf‚ntă; nu vă m‚hniţi!î Şi tot poporul s-a dus să măn‚nce şi să bea. Şi au trimis c‚te o parte şi altora, şi s-au Ónveselit mult. Căci Ónţeleseseră cuvintele care li se t‚lcuiseră.

A doua zi, capii de familie din tot poporul, preoţii şi Leviţii, s-au str‚ns la cărturarul Ezra, ca să audă t‚lcuirea cuvintelor Legii.

Şi au găsit scris Ón Lege că Domnul poruncise prin Moise, că fiii lui Israel trebuie să locuiască Ón corturi, Ón timpul sărbătorii lunii a şaptea.

Atunci au trimis să răsp‚ndească vestea aceasta Ón toate cetăţile lor şi la Ierusalim: ÑDuceţi-vă la munte şi aduceţi ramuri de măslin, ramuri de măslin sălbatic, ramuri de mirt, ramuri de finic, şi ramuri de copaci stufoşi, ca să faceţi corturi, cum este scris.î Atunci poporul s-a dus şi a adus ramuri, şi au făcut corturi pe acoperişul caselor lor, Ón curţile lor, Ón curţile Casei lui Dumnezeu, pe locul deschis dinaintea porţii apelor şi pe locul deschis de la poarta lui Efraim.

Toată adunarea celor ce se Óntorseseră din robie a făcut corturi şi au locuit Ón aceste corturi. Din vremea lui Iosua, fiul lui Nun, p‚nă Ón ziua aceasta, nu mai făcuseră copiii lui Israel aşa ceva. Şi a fost foarte mare veselie.

Au citit Ón cartea Legii lui Dumnezeu Ón fiecare zi, din cea dint‚i zi p‚nă la cea din urmă. Au prăznuit sărbătoarea şapte zile, şi a fost o adunare de sărbătoare Ón ziua a opta, cum este poruncit.