Book of Numbers, глава 27

Fetele lui Ţelofhad, fiul lui Hefer, fiul lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, din familiile lui Manase, fiul lui Iosif, şi ale căror nume erau: Mahla, Noa, Hogla, Milca şi Tirţa, s-au apropiat şi s-au Ónfăţişat Ónaintea lui Moise, Ónaintea preotului Eleazar, Ónaintea mai marilor şi Ónaintea Óntregii adunări, la uşa cortului Ónt‚lnirii. Ele au zis: ÑTatăl nostru a murit Ón pustie; el nu era Ón mijlocul cetei celor ce s-au răzvrătit Ómpotriva Domnului, Ón mijlocul cetei lui Core, ci a murit pentru păcatul lui, şi n-a avut fii.

Pentru ce să se stingă numele tatălui nostru din mijlocul familiei lui, pentru că n-a avut fii? Dă-ne şi nouă deci o moştenire Óntre fraţii tatălui nostru.î Moise a adus pricina lor Ónaintea Domnului.

Şi Domnul a zis lui Moise: ÑFetele lui Ţelofhad au dreptate. Să le dai de moştenire o moşie Óntre fraţii tatălui lor, şi să treci asupra lor moştenirea tatălui lor.

Iar copiilor lui Israel, să le vorbeşti şi să le spui: ÑC‚nd un om va muri fără să le lase fii, să treceţi moştenirea lui asupra fetei lui.

Dacă n-are nici o fată, moştenirea lui s-o daţi fraţilor lui.

Dacă n-are nici fraţi, moştenirea lui s-o daţi fraţilor tatălui său.

Şi dacă nici tatăl lui n-are fraţi, moştenirea lui s-o daţi rudei celei mai apropiate din familia lui, şi ea s-o stăp‚nească. Aceasta să fie o lege şi un drept pentru copiii lui Israel, cum a poruncit lui Moise Domnul.î Domnul a zis lui Moise: ÑSuie-te pe muntele acesta Abarim, şi priveşte ţara pe care am dat-o copiilor lui Israel.

S-o priveşti, dar şi tu vei fi adăugat la poporul tău, cum a fost adăugat fratele tău Aaron; pentru că v-aţi Ómpotrivit poruncii Mele, Ón pustia Ţin, c‚nd cu cearta adunării, şi nu M-aţi sfinţit Ónaintea lor cu prilejul apelor.î (Acestea sunt apele de ceartă, la Cades, Ón pustia Ţin.) Moise a vorbit Domnului, şi a zis: ÑDomnul, Dumnezeul duhurilor oricărui trup, să r‚nduiască peste adunare un om care să iasă Ónaintea lor, şi să intre Ónaintea lor, care să-i scoată afară şi să-i v‚re Ónăuntru, pentru ca adunarea Domnului să nu fie ca nişte oi care n-au păstor.î Domnul a zis lui Moise: ÑIa-ţi pe Iosua, fiul lui Nun, bărbat Ón care este Duhul Meu, şi să-ţi pui m‚na peste el.

Să-l aşezi Ónaintea preotului Eleazar şi Ónaintea Óntregii adunări, şi să-i dai porunci sub ochii lor.

Să-l faci părtaş la dregătoria ta, pentru ca toată adunarea copiilor lui Israel să-l asculte.

Să se Ónfăţişeze Ónaintea preotului Eleazar, care să Óntrebe pentru el judecata lui Urim Ónaintea Domnului; şi Iosua, toţi copiii lui Israel, Ómpreună cu el, şi toată adunarea, să iasă după porunca lui Eleazar şi să intre după porunca lui.

Moise a făcut cum Ói poruncise Domnul. A luat pe Iosua, şi l-a pus Ónaintea preotului Eleazar şi Ónaintea Óntregii adunări.

Şi-a pus m‚inile peste el, şi i-a dat porunci, cum spusese Domnul prin Moise.