Book of Numbers, глава 1

Domnul a vorbit lui Moise Ón pustia Sinai, Ón cortul Ónt‚lnirii, Ón cea dint‚i zi a lunii a doua, Ón al doilea an după ieşirea lor din ţara Egiptului. El a zis: ÑFaceţi numărătoarea Óntregii adunări a copiilor lui Israel, după familiile lor, după casele părinţilor lor, număr‚nd pe cap numele tuturor bărbaţilor, de la v‚rsta de douăzeci de ani Ón sus, pe toţi cei din Israel care sunt Ón stare să poarte armele; să le faceţi numărătoarea după cetele lor, tu şi Aaron.

Să fie cu voi c‚te un bărbat de fiecare seminţie, căpetenie a casei părinţilor săi.

Iată numele bărbaţilor care vor fi Ómpreună cu voi. Pentru Ruben: Eliţur, fiul lui Şedeur; pentru Simeon: Şelumiel, fiul lui Ţurişadai; pentru Iuda: Nahşon, fiul lui Aminadab; pentru Isahar: Netaneel, fiul lui Ţuar; pentru Zabulon: Eliab, fiul lui Helon; pentru fiii lui Iosif, ñ pentru Efraim: Elişama, fiul lui Amihud; pentru Manase: Gamliel, fiul lui Pedahţur; pentru Beniamin: Abidan, fiul lui Ghideoni; pentru Dan: Ahiezer, fiul lui Amişadai; pentru Aşer: Paguiel, fiul lui Ocran; pentru Gad: Eliasaf, fiul lui Deuel; pentru Neftali: Ahira, fiul lui Enan.

Aceştia sunt cei ce au fost aleşi de adunare, mai marii seminţiilor părinţilor lor, căpeteniile miilor lui Israel.

Moise şi Aaron au luat pe bărbaţii aceştia care fuseseră chemaţi pe nume, şi au str‚ns toată adunarea, Ón cea dint‚i zi a lunii a doua. I-au trecut Ón cărţile care cuprindeau spiţa neamului, după familiile lor, după casele părinţilor lor, număr‚nd pe cap numele bărbaţilor de la v‚rsta de douăzeci de ani Ón sus.

Moise a făcut numărătoarea Ón pustia Sinai, cum Ói poruncise Domnul.

Au trecut Ón cărţile neamului pe fiii lui Ruben, Ónt‚iul născut al lui Israel, după familiile lor, după casele părinţilor lor, număr‚nd pe cap numele tuturor bărbaţilor, de la v‚rsta de douăzeci de ani Ón sus, pe toţi cei Ón stare să poarte armele: bărbaţii din seminţia lui Ruben ieşiţi la numărătoare, au fost patruzeci şi şase de mii cinci sute.

Au trecut Ón cărţile neamului pe fiii lui Simeon, după familiile lor, după casele părinţilor lor; le-au făcut numărătoarea, număr‚nd pe cap numele tuturor bărbaţilor de la v‚rsta de douăzeci de ani Ón sus, toţi cei Ón stare să poarte armele: bărbaţii din seminţia lui Simeon ieşiţi la numărătoare, au fost cincizeci şi nouă de mii trei sute.

Au trecut Ón cărţile neamului pe fiii lui Gad, după familiile lor, după casele părinţilor lor, număr‚nd numele bărbaţilor de la v‚rsta de douăzeci de ani Ón sus, pe toţi cei Ón stare să poarte armele: bărbaţii din seminţia lui Gad ieşiţi la numărătoare, au fost patruzeci şi cinci de mii şase sute cincizeci.

Au trecut Ón cărţile neamului pe fiii lui Iuda, după familiile lor, după casele părinţilor lor, număr‚nd numele bărbaţilor de la v‚rsta de douăzeci de ani Ón sus, pe toţi cei Ón stare să poarte armele: bărbaţii din seminţia lui Iuda ieşiţi la numărătoare, au fost şaptezeci şi patru de mii şase sute.

Au trecut Ón cărţile neamului pe fiii lui Isahar, după familiile lor, după casele părinţilor lor, număr‚nd numele bărbaţilor de la v‚rsta de douăzeci de ani Ón sus, pe toţi cei Ón stare să poarte armele: bărbaţii din seminţia lui Isahar, ieşiţi la numărătoare, au fost cincizeci şi patru de mii patru sute.

Au trecut Ón cărţile neamului pe fiii lui Zabulon, după familiile lor, după casele părinţilor lor, număr‚nd numele bărbaţilor de la v‚rsta de douăzeci de ani Ón sus, pe toţi cei Ón stare să poarte armele: bărbaţii din seminţia lui Zabulon ieşiţi la numărătoare, au fost cincizeci şi şapte de mii patru sute.

Au trecut Ón cărţile neamului dintre fiii lui Iosif, pe fiii lui Efraim, după familiile lor, după casele părinţilor lor, număr‚nd numele bărbaţilor de la v‚rsta de douăzeci de ani Ón sus, pe toţi cei Ón stare să poarte armele: bărbaţii din seminţia lui Efraim ieşiţi la numărătoare, au fost patruzeci de mii cinci sute.

Au trecut Ón cărţile neamului pe fiii lui Manase, după familiile lor, după casele părinţilor lor, număr‚nd numele bărbaţilor de la v‚rsta de douăzeci de ani Ón sus, pe toţi cei Ón stare să poarte armele: bărbaţii din seminţia lui Manase ieşiţi la numărătoare, au fost treizeci şi două de mii două sute.

Au trecut Ón cărţile neamului pe fiii lui Beniamin, după familiile lor, după casele părinţilor lor, număr‚nd numele bărbaţilor de la v‚rsta de douăzeci de ani Ón sus, pe toţi cei Ón stare să poarte armele: bărbaţii din seminţia lui Beniamin ieşiţi la numărătoare, au fost treizeci şi cinci de mii patru sute.

Au trecut Ón cărţile neamului pe fiii lui Dan, după familiile lor, după casele părinţilor lor, număr‚nd numele bărbaţilor de la v‚rsta de douăzeci de ani Ón sus, pe toţi cei Ón stare să poarte armele: bărbaţii din seminţia lui Dan ieşiţi la numărătoare, au fost şaizeci şi două de mii şapte sute.

Au trecut Ón cărţile neamului pe fiii lui Aşer, după familiile lor, după casele părinţilor lor, număr‚nd numele bărbaţilor de la v‚rsta de douăzeci de ani Ón sus, pe toţi cei Ón stare să poarte armele: bărbaţii din seminţia lui Aşer, ieşiţi la numărătoare, au fost patruzeci şi una de mii cinci sute.

Au trecut Ón cărţile neamului pe fiii lui Neftali, după familiile lor, după casele părinţilor lor, număr‚nd numele bărbaţilor de la v‚rsta de douăzeci de ani Ón sus, pe toţi cei Ón stare să poarte armele: bărbaţii din seminţia lui Neftali ieşiţi la numărătoare, au fost cincizeci şi trei de mii patru sute.

Aceştia sunt aceia a căror numărătoare a fost făcută de Moise şi Aaron, şi de cei doisprezece bărbaţi, mai mari ai lui Israel; era c‚te un bărbat pentru fiecare din casele părinţilor lor.

Toţi aceia dintre copiii lui Israel ieşiţi la numărătoare, după casele părinţilor lor, de la v‚rsta de douăzeci de ani Ón sus, toţi aceia din Israel care erau Ón stare să poarte armele, toţi cei ieşiţi la numărătoare, au fost şase sute trei mii cinci sute cinci zeci.

Leviţii, după seminţia părinţilor lor, n-au intrat Ón numărătoarea aceasta.

Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ÑSă nu faci numărătoarea seminţiei lui Levi, şi să nu-i numeri capetele Ón mijlocul celorlalţi copii ai lui Israel.

Dă Ón grija Leviţilor cortul Ónt‚lnirii, toate uneltele lui şi tot ce ţine de el. Ei vor duce cortul şi toate uneltele lui, vor face slujba Ón el, şi vor tăbărÓ Ón jurul cortului.

C‚nd va porni cortul, Leviţii să-l desfacă; şi c‚nd se va opri cortul, Leviţii să-l Óntindă; iar străinul care se va apropia de el, să fie pedepsit cu moartea.

Copiii lui Israel să tăbărască fiecare Ón tabăra lui, fiecare l‚ngă steagul lui, după cetele lor.

Dar Leviţii să tăbărască Ón jurul cortului Ónt‚lnirii, pentru ca să nu izbucnească m‚nia Mea Ómpotriva adunării copiilor lui Israel; şi Leviţii să aibă paza cortului Ónt‚lnirii.î Copiii lui Israel au făcut Óntocmai după toate poruncile, pe care le dăduse lui Moise Domnul; aşa au făcut.