Book of Numbers, глава 36

Căpeteniile familiei lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, dintre familiile fiilor lui Iosif, s-au apropiat şi au vorbit Ónaintea lui Moise şi Ónaintea mai marilor peste casele părinteşti ale copiilor lui Israel.

Ei au zis: ÑDomnule, ţie ţi-a poruncit Domnul să dai copiilor lui Israel ţara ca moştenire prin sorţi. Tu, domnule, ai primit de asemenea poruncă de la Domnul ca moştenirea fratelui nostru Ţelofhad, s-o dai fetelor lui.

Dar dacă ele se mărită după unul din fiii altei seminţii a copiilor lui Israel, moştenirea lor va fi ştearsă din moştenirea părinţilor noştri, şi adăugată la a seminţiei din care vor face parte; şi astfel moştenirea care ne-a căzut nouă la sorţi se va micşora.

Şi c‚nd va veni anul de veselie pentru copiii lui Israel, moştenirea lor va răm‚ne adăugată la a seminţiei din care vor face parte, şi va fi ştearsă astfel din moştenirea seminţiei părinţilor noştri.î Moise a poruncit copiilor lui Israel din partea Domnului, şi a zis: ÑSeminţia fiilor lui Iosif are dreptate.

Iată ce porunceşte Domnul cu privire la fetele lui Ţelofhad: să se mărite după cine vor vrea, numai să se mărite Óntr-o familie din seminţia părinţilor lor.

Nici o moştenire a copiilor lui Israel să nu treacă de la o seminţie la alta, ci fiecare din copiii lui Israel să se ţină lipit de moştenirea seminţiei părinţilor lui.

Şi orice fată, care are o moştenire Ón seminţiile copiilor lui Israel, să se mărite după cineva dintr-o familie din seminţia tatălui ei, pentru ca fiecare din copiii lui Israel să-şi aibă moştenirea părinţilor săi.

Nici o moştenire să nu treacă de la o seminţie la alta, ci seminţiile copiilor lui Israel să se ţină fiecare de moştenirea sa.î Fetele lui Ţelofhad au făcut Óntocmai după porunca pe care o dăduse lui Moise Domnul.

Mahla, Tirţa, Hogla, Milca şi Noa, fetele lui Ţelofhad, s-au măritat după fiii unchilor lor; s-au măritat Ón familiile fiilor lui Manase, fiul lui Iosif, şi moştenirea lor a rămas Ón seminţia familiei tatălui lor.

Acestea sunt poruncile şi legile pe care le-a dat Domnul prin Moise copiilor lui Israel, Ón c‚mpia Moabului, l‚ngă Iordan, Ón faţa Ierihonului.