Proverbs of Solomon, глава 25

Iată Óncă vreo c‚teva din Pildele lui Solomon, str‚nse de oamenii lui Ezechia, Ómpăratul lui Iuda. ñ Slava lui Dumnezeu stă Ón ascunderea lucrurilor, dar slava Ómpăraţilor stă Ón cercetarea lucrurilor. ñ Œnălţimea cerurilor, ad‚ncimea păm‚ntului, şi inima Ómpăraţilor sunt nepătrunse. ñ Scoate zgura din argint, şi argintarul va face din el un vas ales.

Scoate şi pe cel rău dinaintea Ómpăratului, şi scaunul lui de domnie se va Óntări prin neprihănire. ñ Nu te făli Ónaintea Ómpăratului, şi nu lua locul celor mari; căci este mai bine să ţi se zică: ÑSuie-te mai sus!î dec‚t să fii pogor‚t Ónaintea voievodului pe care ţi-l văd ochii. ñ Nu te grăbi să te iei la ceartă, ca nu cumva la urmă să nu ştii ce să faci, c‚nd te va lua la ocări aproapele tău. ñ Apără-ţi pricina Ómpotriva aproapelui tău, dar nu da pe faţă taina altuia, ca nu cumva, afl‚nd-o cineva, să te umple de ruşine, şi să-ţi iasă nume rău care să nu se mai şteargă. ñ Un cuv‚nt spus la vremea potrivită, este ca nişte mere de aur Óntr-un coşuleţ de argint. ñ Ca o verigă de aur şi o podoabă de aur curat, aşa este Ónţeleptul care mustră, pentru o ureche ascultătoare. ñ Ca răcoreala zăpezii pe vremea secerişului, aşa este un sol credincios pentru cel ce-l trimite: el Ónviorează sufletul stăp‚nului său.

Ca norii şi v‚ntul fără ploaie, aşa este un om care se laudă pe nedrept cu dărniciile lui. ñ Prin răbdare se Ónduplecă un voievod, şi o limbă dulce poate zdrobi oase.

Dacă dai peste miere, nu m‚nca dec‚t at‚t c‚t Óţi ajunge, ca să nu ţi se sc‚rbească şi s-o verşi din gură. ñ Calcă rar Ón casa aproapelui tău, ca să nu se sature de tine şi să te urască. ñ Ca un buzdugan, ca o sabie şi ca o săgeată ascuţită, aşa este un om care face o mărturisire mincinoasă Ómpotriva aproapelui său. ñ Ca un dinte stricat şi ca un picior care şchiopătează, aşa este Óncrederea Óntr-un stricat la ziua necazului. ñ Ca unul care Óşi scoate haina pe o zi rece, sau varsă oţet pe silitră, aşa este cine c‚ntă c‚ntece unei inimi Ón nenorocire. ñ Dacă este flăm‚nd vrăjmaşul tău, dă-i p‚ine să măn‚nce, dacă-i este sete, dă-i apă să bea.

Căci făc‚nd aşa, aduni cărbuni aprinşi pe capul lui, şi Domnul Óţi va răsplăti. ñ V‚ntul de miazănoapte aduce ploaia, şi limba clevetitoare aduce o faţă m‚hnită. ñ Mai bine să locuieşti Óntr-un colţ pe acoperiş, dec‚t să locuieşti Óntr-o casă mare cu o nevastă g‚lcevitoare. ñ Ca apa proaspătă pentru un om obosit, aşa este o veste bună venită dintr-o ţară depărtată. ñ Ca o f‚nt‚nă tulbure şi ca un izvor stricat, aşa este cel neprihănit care se clatină Ónaintea celui rău. ñ Nu este bine să măn‚nci multă miere: tot aşa, nu este o cinste să alergi după slava ta Ónsuţi. ñ Omul care nu este stăp‚n pe sine, este ca o cetate surpată şi fără ziduri.