Proverbs of Solomon, глава 4

Ascultaţi, fiilor, Ónvăţătura unui tată, şi luaţi aminte, ca să pricepeţi; căci eu vă dau sfaturi bune: nu lepădaţi Ónvăţătura mea.

Căci c‚nd eram Óncă fiu la tatăl meu, şi fiu gingaş şi singur la mama mea, el mă Ónvăţa atunci, şi-mi zicea: ÑPăstrează bine Ón inima ta cuvintele mele, păzeşte Ónvăţăturile mele, şi vei trăi!

Dob‚ndeşte Ónţelepciune, dob‚ndeşte pricepere; nu uita cuvintele gurii mele, şi nu te abate de la ele.

N-o părăsi, şi ea te va păzi; iubeşte-o, şi te va ocroti!

Iată Ónceputul Ónţelepciunii: dob‚ndeşte Ónţelepciunea, şi cu tot ce ai, dob‚ndeşte priceperea.

Œnalţă-o, şi ea te va Ónălţa; ea va fi slava ta, dacă o vei Ómbrăţişa.

Ea Óţi va pune pe cap o cunună plăcută, te va Ómpodobi cu o strălucită cunună Ómpărătească.

Ascultă, fiule, primeşte cuvintele mele, şi anii vieţii tale se vor Ónmulţi.

Eu Óţi arăt calea Ónţelepciunii, te povăţuiesc pe cărările neprihănirii.

C‚nd vei umbla, pasul nu-ţi va fi st‚njenit; şi c‚nd vei alerga, nu te vei poticni.

Ţine Ónvăţătura, n-o lăsa din m‚nă; păstrează-o, căci ea este viaţa ta.

Nu intra pe cărarea celor răi, şi nu umbla pe calea celor nelegiuiţi!

Fereşte-te de ea, nu trece pe ea; ocoleşte-o, şi treci Ónainte!

Căci ei nu dorm, dacă n-au făcut răul, le piere somnul dacă nu fac pe cineva să cadă; căci ei măn‚ncă p‚ine nelegiuită, şi beau vin stors cu sila.

Dar cărarea celor neprihăniţi este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu cresc‚nd p‚nă la miezul zilei.

Calea celor răi este ca Óntunericul gros: ei nu văd de ce se vor poticni.

Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ţi urechea la vorbele mele!

Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le Ón fundul inimii tale!

Căci ele sunt viaţă pentru cei ce le găsesc, şi sănătate pentru tot trupul lor.

Păzeşte-ţi inima mai mult dec‚t orice, căci din ea ies izvoarele vieţii.

Izgoneşte neadevărul din gura ta; şi depărtează viclenia de pe buzele tale!

Ochii tăi să privească drept, şi pleoapele tale să caute drept Ónaintea ta.

Cărarea pe care mergi să fie netedă, şi toate căile tale să fie hotăr‚te: nu te abate nici la dreapta nici la st‚nga, şi fereşte-te de rău.