Book of Psalms, псалом 105

Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui! Faceţi cunoscut printre popoare isprăvile Lui!

CÓntaţi, cÓntaţi Ón cinstea Lui! Vorbiţi despre toate minunile Lui!

Făliţi-vă cu Numele Lui cel sfÓnt! Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul!

Alergaţi la Domnul şi la sprijinul Lui, căutaţi necurmat Faţa Lui!

Aduceţi-vă aminte de semnele minunate pe cari le -a făcut, de minunile şi de judecăţile rostite de gura Lui, sămÓnţă a robului Său Avraam, copii ai lui Iacov, aleşii Săi!

Domnul este Dumnezeul nostru: Judecăţile Lui se aduc la Óndeplinire pe tot pămÓntul.

El Œşi aduce aminte totdeauna de legămÓntul Lui, de făgăduinţele Lui făcute pentru o mie de neamuri de om, de legămÓntul, pe care l -a Óncheiat cu Avraam, şi de jurămÓntul, pe care l -a făcut lui Issac; El l -a făcut lege pentru Iacov, legămÓnt vecinic pentru Israel, zicÓnd: ,,Ţie Óţi voi da ţara Canaanului ca moştenire, care v'a căzut la sorţ.`` Pe atunci ei erau puţini la număr, foarte puţini la număr, şi străini Ón ţară; mergeau dela un neam la altul, şi de la o Ómpărăţie la un alt popor; dar n'a dat voie nimănui să -i asuprească, şi a pedepsit Ómpăraţi din pricina lor.

,,Nu vă atingeţi de unşii Mei, -a zis El-şi nu faceţi rău proorocilor Mei!`` A chemat foametea asupra ţării, şi a tăiat orice mijloc de trai.

Le -a trimes Ónainte pe un om; Iosif a fost vÓndut ca rob.

I-au strÓns picioarele Ón lanţuri, l-au pus Ón fiare, pÓnă la vremea cÓnd s'a ÓntÓmplat ce vestise el, şi pÓnă cÓnd l -a Óncercat CuvÓntul Domnului.

Atunci Ómpăratul a trimes să -i scoată lanţurile, şi stăpÓnitorul popoarelor l -a izbăvit.

L -a pus domn peste casa lui, şi dregătorul tuturor averilor lui, ca să lege după plac pe domnitorii lui, şi să Ónveţe pe bătrÓnii lui Ónţelepciunea.

Atunci Israel a venit Ón Egipt, şi Iacov a locuit Ón ţara lui Ham.

Domnul a Ónmulţit pe poporul Său foarte mult, şi l -a făcut mai puternic decÓt protivnicii lui.

Acestora le -a schimbat inima, pÓnă acolo că au urÓt pe poporul Lui, şi s'au purtat mişeleşte cu robii Săi.

A trimes pe robul Său Moise, şi pe Aaron, pe care -l alesese.

Prin puterea Lui, ei au făcut semne minunate Ón mijlocul lor, au făcut minuni Ón ţara lui Ham.

A trimes Óntunerec şi a adus negura, ca să nu fie neascultători la CuvÓntul Lui.

Le -a prefăcut apele Ón sÓnge, şi a făcut să le piară toţi peştii.

Ţara lor a forfotit de broaşte, pÓnă Ón odăile Ómpăraţilor lor.

El a zis, şi au venit muşte otrăvitoare, păduchi pe tot ţinutul lor.

Œn loc de ploaie le -a dat grindină, şi flăcări de foc Ón ţara lor.

Le -a bătut viile şi smochinii, şi a sfărÓmat copacii din ţinutul lor.

El a zis, şi au venit lăcuste, lăcuste fără număr, cari au mÓncat toată iarba din ţară, şi au mistuit roadele de pe cÓmpiile lor.

A lovit pe toţi ÓntÓii născuţi din ţara lor, toată pÓrga puterii lor.

A scos pe poporul Său cu argint şi aur, şi niciunul n'a şovăit dintre seminţiile Lui.

Egiptenii s'au bucurat de plecarea lor, căci Ói apucase groaza de ei.

A Óntins un nor, ca să -i acopere, şi focul, ca să lumineze noaptea.

La cererea lor, a trimes prepeliţe, şi i -a săturat cu pÓne din cer.

A deschis stÓnca, şi au curs ape, cari s-au vărsat ca un rÓu Ón locurile uscate.

Căci Şi -a adus aminte de CuvÓntul Lui cel sfÓnt, şi de robul Său Avraam.

A scos pe poporul Său cu veselie, pe aleşii Săi Ón mijlocul strigătelor de bucurie.

Le -a dat pămÓnturile neamurilor, şi au pus stăpÓnire pe rodul muncii popoarelor, ca să păzească poruncile Lui, şi să ţină legile Lui. Lăudaţi pe Domnul!