Book of Psalms, псалом 135

Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi Numele Domnului, lăudaţi -L, robi ai Domnului, cari staţi Ón Casa Domnului, Ón curţile Casei Dumnezeului nostru!

Lăudaţi pe Domnul, căci Domnul este bun; cÓntaţi Numele Lui, căci este binevoitor.

Căci Domnul Şi -a ales pe Iacov, pe Israel, ca să fie al Lui.

Ştiu că Domnul este mare, şi că Domnul nostru este mai pe sus de toţi dumnezeii.

Domnul face tot ce vrea Ón ceruri şi pe pămÓnt, Ón mări şi Ón toate adÓncurile.

El ridică norii dela marginile pămÓntului, dă naştere la fulgere şi ploaie, şi scoate vÓntul din cămările lui.

El a lovit pe ÓntÓii născuţi ai Egiptului, dela oameni pÓnă la dobitoace.

A trimes semne şi minuni, Ón mijlocul tău, Egiptule: Ómpotrivalui Faraon şi Ómpotriva tuturor slujitorilor lui.

A lovit multe neamuri, şi a ucis Ómpăraţi puternici: pe Sihon, Ómpăratul Amoriţilor, pe Og, Ómpăratul Basanului, şi pe toţi Ómpăraţii Canaanului; şi le -a dat ţara de moştenire, de moştenire poporului Său Israel.

Doamne, Numele Tău rămÓne pe vecie; Doamne, pomenirea Ta ţine din neam Ón neam, căci Domnul va judeca pe poporul Său, şi va avea milă de robii Săi.

Idolii neamurilor sÓnt argint şi aur, lucrare făcută de mÓnile oamenilor.

Au gură, şi nu vorbesc, au ochi, şi nu văd, au urechi, şi totuş n'aud, da, n'au suflare Ón gură.

Ca ei sÓnt cei ce -i fac, toţi cei ce se Óncred Ón ei.

Casa lui Israel, binecuvÓntaţi pe Domnul! Casa lui Aaron, binecuvÓntaţi pe Domnul!

Casa lui Levi, binecuvÓntaţi pe Domnul! Cei ce vă temeţi de Domnul, binecuvÓntaţi pe Domnul!

Domnul să fie binecuvÓntat din Sion, El, care locuieşte Ón Ierusalim! Lăudaţi pe Domnul!