Book of Psalms, псалом 2

Pentruce se ÓntărÓtă nemulţumirile, şi pentruce cugetă popoarele lucruri deşerte Œmpăraţii pămÓntului se răscoală, şi domnitorii se sfătuiesc Ómpreună Ómpotriva Domnului şi Ómpotriva Unsului Său, zicÓnd ,,Să le rupem legăturile şi să scăpăm de lanţurile lor!`` - Celce şade Ón ceruri rÓde, Domnul Œşi bate joc de ei Apoi, Ón mÓnia Lui, le vorbeşte, şi -i Óngrozeşte cu urgia Sa, zicÓnd ,,Totuş, Eu am uns pe Œmpăratul Meu pe Sion, muntele Meu cel sfÓnt.`` ,,Eu voi vesti hotărÓrea Lui,`` -zice Unsul-,,Domnul Mi -a zis: ,Tu eşti Fiul Meu! Astăzi Te-am născut Cere-Mi, şi-Ţi voi da neamurile de moştenire, şi marginile pămÓntului Ón stăpÓnire Tu le vei zdrobi cu un toiag de fer, şi le vei sfărÓma ca pe vasul unui olar.` Acum dar, Ómpăraţi, purtaţi-vă cu Ónţelepciune! Luaţi Ónvăţătură, judecătorii pămÓntului Slujiţi Domnului cu frică, şi bucuraţi-vă, tremurÓnd Daţi cinste Fiului, ca să nu Se mÓnie, şi să nu pieriţi pe calea voastră, căci mÓnia Lui este gata să se aprindă! Ferice de toţi cÓţi se Óncred Ón El!