Book of Psalms, псалом 27

(Un psalm al lui David.) Domnul este lumina şi mÓntuirea mea: de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieţii mele: de cine să-mi fie frică?

CÓnd Ónaintează cei răi Ómpotriva mea, ca să-mi mănÓnce carnea, tocmai ei-prigonitorii şi vrăjmaşii mei-se clatină şi cad.

Chiar o oştire de ar tăbărÓ Ómpotriva mea, inima mea tot nu s'ar teme. Chiar război de s'ar ridica Ómpotriva mea, tot plin de Óncredere aş fi.

Un lucru cer dela Domnul, şi -l doresc fierbinte: aş vrea să locuiesc toată viaţa mea Ón Casa Domnului, ca să privesc frumuseţea Domnului, şi să mă minunez de Templul Lui.

Căci El mă va ocroti Ón coliba Lui, Ón ziua necazului, mă va ascunde supt acoperişul cortului Lui, şi mă va Ónălţa pe o stÓncă.

Iată că mi se şi Ónalţă capul peste vrăjmaşii mei, cari mă Ónconjoară: voi aduce jertfe Ón cortul Lui Ón sunetul trÓmbiţei, voi cÓnta şi voi lăuda pe Domnul.

Ascultă-mi, Doamne, glasul cÓnd Te chiem: ai milă de mine şi ascultă-mă!

Inima Ómi zice din partea Ta: ,,Caută Faţa Mea!`` Şi Faţa Ta, Doamne, o caut!

Nu-mi ascunde Faţa Ta, nu Óndepărta cu mÓnie pe robul Tău! Tu eşti ajutorul meu, nu mă lăsa, nu mă părăsi, Dumnezeul mÓntuirii mele!

Căci tatăl meu şi mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primeşte.

خnvaţă-mă, Doamne, calea Ta, şi povăţuieşte-mă pe cărarea cea dreaptă, din pricina vrăjmaşilor mei.

Nu mă lăsa la bunul plac al protivnicilor mei! Căci Ómpotriva mea se ridică nişte martori mincinoşi, şi nişte oameni, cari nu suflă decÓt asuprire.

O! dacă n'aş fi Óncredinţat că voi vedea bunătatea Domnului pe pămÓntul celor vii!...

Nădăjduieşte Ón Domnul! Fii tare, Ómbărbătează-ţi inima, şi nădăjduieşte Ón Domnul!