Book of Psalms, псалом 33

Neprihăniţilor, bucuraţi-vă Ón Domnul! Oamenilor fără prihană le şade bine cÓntarea de laudă.

Lăudaţi pe Domnul cu arfa, lăudaţi -L cu alăuta cu zece coarde.

CÓntaţi -I o cÓntare nouă! Faceţi să răsune coardele şi glasurile voastre!

Căci CuvÓntul Domnului este adevărat, şi toate lucrările Lui se Ómplinesc cu credincioşie.

El iubeşte dreptatea şi neprihănirea; bunătatea Domnului umple pămÓntul.

Cerurile au fost făcute prin CuvÓntul Domnului, şi toată oştirea lor prin suflarea gurii lui.

El Óngrămădeşte apele mării Óntr'un morman, şi pune adÓncurile Ón cămări.

Tot pămÓntul să se teamă de Domnul! Toţi locuitorii lumii să tremure Ónaintea Lui!

Căci el zice, şi se face; porunceşte şi ce porunceşte ia fiinţă.

Domnul răstoarnă sfaturile Neamurilor, zădărniceşte planurile popoarelor.

Dar sfaturile Domnului dăinuiesc pe vecie, şi planurile inimii Lui, din neam Ón neam.

Ferice de poporul, al cărui Dumnezeu este Domnul! Ferice de poporul, pe care Şi -l alege El de moştenire!

Domnul priveşte din Ónălţimea cerurilor, şi vede pe toţi fiii oamenilor.

Din locaşul locuinţei Lui, El priveşte pe toţi locuitorii pămÓntului.

El le Óntocmeşte inima la toţi, şi ia aminte la toate faptele lor.

Nu mărimea oştirii scapă pe Ómpărat, nu mărimea puterii izbăveşte pe viteaz; calul nu poate da chezăşia biruinţei, şi toată vlaga lui nu dă izbăvirea.

Iată, ochiul Domnului priveşte peste ceice se tem de El, peste ceice nădăjduiesc Ón bunătatea Lui, ca să le scape sufletul dela moarte, şi să -i ţină cu viaţă Ón mijlocul foametei.

Sufletul nostru nădăjduieşte Ón Domnul; El este Ajutorul şi Scutul nostru.

Da, inima noastră Óşi găseşte bucuria Ón El, căci avem Óncredere Ón Numele Lui cel SfÓnt.

Doamne, fie Óndurarea Ta peste noi, după cum o nădăjduim noi dela Tine!