Book of Psalms, псалом 45

(Către mai marele cÓntăreţilor. De cÓntat cum se cÓntă: ,,Crinii``. Un psalm al fiilor lui Core. O cÓntare. O cÓntare de dragoste.) Cuvinte pline de farmec Ómi clocotesc Ón inimă, şi zic: ,,Lucrarea mea de laudă este pentru خmpăratul!`` Ca pana unui scriitor iscusit să-mi fie limba!

Tu eşti cel mai frumos dintre oameni, harul este turnat pe buzele tale: de aceea te -a binecuvÓntat Dumnezeu pe vecie.

Războinic viteaz, Óncinge-ţi sabia, -podoaba şi slava, da, slava Ta! -Fii biruitor, suie-te Ón carul tău de luptă, apără adevărul, blÓndeţa şi neprihănirea, şi dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate!

Săgeţile tale sÓnt ascuţite: supt tine vor cădea popoare, şi săgeţile tale vor străpunge inima vrăjmaşilor Ómpăratului.

Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este vecinic; toiagul de domnie al Ómpărăţiei Tale este un toiag de dreptate.

Tu iubeşti neprihănirea, şi urăşti răutatea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te -a uns cu un untdelemn de bucurie, mai pe sus decÓt pe tovarăşii Tăi de slujbă.

Smirna, aloia şi casia Óţi umplu de miros plăcut toate veşmintele; Ón casele tale Ómpărăteşti de fildeş te Ónveselesc instrumentele cu coarde.

Printre prea iubitele tale sÓnt fete de Ómpăraţi; Ómpărăteasa, mireasa ta, stă la dreapta ta, Ómpodobită cu aur de Ofir.

Ascultă, fiică, vezi şi pleacă-ţi urechea; uită pe poporul tău şi casa tatălui tău!

Şi atunci Ómpăratul Óţi va pofti frumuseţa. Şi fiindcă este Domnul tău, adu -i Ónchinăciunile tale.

Şi fiica Tirului, şi cele mai bogate din popor vor umbla cu daruri ca să capete bunăvoinţa ta.

Fata Ómpăratului este plină de strălucire Ónlăuntrul casei Ómpărăteşti; ea poartă o haină ţesută cu aur.

Este adusă Ónaintea Ómpăratului, Ómbrăcată cu haine cusute la gherghef, şi urmată de fete, Ónsoţitoarele ei, cari sÓnt aduse la tine.

Ele sÓnt duse Ón mijlocul bucuriei şi veseliei, şi intră Ón casa Ómpăratului.

Copiii tăi vor lua locul părinţilor tăi; Ói vei pune domni Ón toată ţara.

Din neam Ón neam Óţi voi pomeni numele: de aceea Ón veci de veci te vor lăuda popoarele.