Book of Psalms, псалом 68

(Către mai marele cÓntăreţilor. Un psalm al lui David. O cÓntare.) Dumnezeu Se scoală, vrăjmaşii Lui se risipesc, şi protivnicii Lui fug dinaintea Feţei Lui.

Cum se risipeşte fumul, aşa -i risipeşti Tu; cum se topeşte ceara la foc, aşa pier cei răi dinaintea lui Dumnezeu.

Dar cei neprihăniţi se bucură, saltă de bucurie Ónaintea lui Dumnezeu, şi nu mai pot de veselie.

CÓntaţi lui Dumnezeu, lăudaţi Numele Lui! Faceţi drum Celui ce Ónaintează prin cÓmpii. Domnul este Numele Lui: bucuraţi-vă Ónaintea Lui!

El este Tatăl orfanilor, Apărătorul văduvelor, El, Dumnezeu, care locuieşte Ón locaşul Lui cel sfÓnt.

Dumnezeu dă o familie celor părăsiţi, El izbăveşte pe prinşii de război şi -i face fericiţi; numai cei răsvrătiţi locuiesc Ón locuri uscate.

Dumnezeule, cÓnd ai ieşit Tu Ón fruntea poporului, şi cÓnd mergeai Ón pustie, - s'a cutremurat pămÓntul, s'au topit cerurile, dinaintea lui Dumnezeu, s'a zguduit Sinai dinaintea lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel.

Ai dat o ploaie binefăcătoare, Dumnezeule, şi ai Óntărit moştenirea Ta, sleită de puteri.

Poporul tău şi -a aşezat locuinţa Ón ţara, pe care, prin bunătatea Ta, Dumnezeule, o pregătisei pentru cei nenorociţi.

Un cuvÓnt spune Domnul, şi femeile aducătoare de veşti bune sÓnt o mare oştire: - Ómpăraţii oştirilor fug, fug, şi cea care rămÓne acasă, Ómparte prada.

Pe cÓnd voi vă odihniţi Ón mijlocul staulelor, aripile porumbelului sÓnt acoperite de argint, şi penele lui sÓnt de un galben auriu. - CÓnd a Ómprăştiat Cel Autoputernic pe Ómpăraţi Ón ţară, parcă ningea Ón Ţalmon.

Munţii lui Dumnezeu, munţii Basanului, munţi cu multe piscuri, munţii Basanului, pentruce, munţi cu multe piscuri, purtaţi pismă pe muntele pe care l -a ales Dumnezeu ca locaş Ómpărătesc? Cu toate acestea Domnul va locui Ón el Ón veci.

Carăle Domnului se numără cu douăzecile de mii, cu mii şi mii; Domnul este Ón mijlocul lor, venind din Sinai Ón locaşul Său cel sfÓnt.

Te-ai suit pe Ónălţime, ai luat prinşi de război, ai luat Ón dar oameni; cei răzvrătiţi vor locui şi ei lÓngă Domnul Dumnezeu.

BinecuvÓntat să fie Domnul, care zilnic ne poartă povara, Dumnezeu, mÓntuirea noastră. -(Oprire).

Dumnezeu este pentru noi Dumnezeul izbăvirilor, şi Domnul, Dumnezeu, ne poate scăpa de moarte.

Da, Dumnezeu va zdrobi capul vrăjmaşilor Lui, creştetul capului celor ce trăiesc Ón păcat.

Domnul zice: Ói voi aduce Ónapoi din Basan, Ói voi aduce Ónapoi din fundul mării, ca să-ţi cufunzi piciorul Ón sÓnge, şi limba cÓnilor tăi să-şi capete partea din vrăjmaşii tăi.

Ei văd intrarea Ta, Dumnezeule, intrarea Dumnezeului meu, Œmpăratului meu, Ón locaşul cel sfÓnt.

Œn frunte merg cÓntăreţii, apoi ceice cÓntă din instrumente, Ón mijlocul fetelor cari sună din timpane.

BinecuvÓntaţi pe Dumnezeu Ón adunări, binecuvÓntaţi pe Domnul, ceice vă scoborÓţi din Israel!

Iată tÓnărul Beniamin, care stăpÓneşte peste ei, căpeteniile lui Iuda şi ceata lor, căpeteniile lui Zabulon, căpeteniile lui Neftali.

Dumnezeul tău te -a făcut puternic. Œntăreşte, Dumnezeule, ce ai făcut pentru noi Ón Templul Tău.

Œmpăraţii Œţi vor aduce daruri la Ierusalim.

ŒnspăimÓntă fiara din trestii, ceata taurilor, cu viţeii popoarelor; calcă Ón picioare pe ceice Óşi pun plăcerea Ón argint! Risipeşte popoarele cărora le place să se bată!

Cei mari vin din Egipt: Etiopia aleargă cu mÓnile Óntinse spre Dumnezeu.

CÓntaţi lui Dumnezeu, Ómpărăţiile pămÓntului, şi lăudaţi pe Domnul! -(Oprire).

CÓntaţi Celui ce călăreşte pe cerurile cerurilor vecinice! Iată că se aude glasul Lui, glasul Lui cel puternic!

Daţi slavă lui Dumnezeu, a cărui măreţie este peste Israel, şi a cărui putere este Ón ceruri.

Ce Ónfricoşat eşti, Dumnezeule, din locaşul Tău cel sfÓnt! Dumnezeul lui Israel dă poporului Său tărie şi mare putere. BinecuvÓntat să fie Dumnezeu!