Book of Psalms, псалом 72

(Un psalm al lui Solomon.) Dumnezeule, dă judecăţile Tale Ómpăratului, şi dă dreptatea Ta fiului Ómpăratului!

Şi el va judeca pe poporul Tău cu dreptate, şi pe nenorociţii Tăi cu nepărtinire.

Munţii vor aduce pace poporului, şi dealurile de asemenea, ca urmare a dreptăţii Tale.

El va face dreptate nenorociţilor poporului, va scăpa pe copiii săracului, şi va zdrobi pe asupritor.

Aşa că se vor teme de Tine, cÓt va fi soarele, şi cÓt se va arăta luna, din neam Ón neam; va fi ca o ploaie, care cade pe un pămÓnt cosit, ca o ploaie repede, care udă cÓmpia.

Œn zilele lui va Ónflori cel neprihănit, şi va fi belşug de pace pÓnă nu va mai fi lună.

El va stăpÓni dela o mare la alta, şi dela RÓu pÓnă la marginile pămÓntului.

Locuitorii pustiei Óşi vor pleca genunchiul Ónaintea lui, şi vrăjmaşii vor linge ţărÓna.

Œmpăraţii Tarsisului şi ai ostroavelor vor plăti biruri, Ómpăraţii Sebei şi Sabei vor aduce daruri.

Da, toţi Ómpăraţii se vor Ónchina Ónaintea lui, toate neamurile Ói vor sluji.

Căci el va izbăvi pe săracul care strigă, şi pe nenorocitul, care n'are ajutor.

Va avea milă de cel nenorocit şi de cel lipsit, şi va scăpa viaţa săracilor; Ói va izbăvi de apăsare şi de silă, şi sÓngele lor va fi scump Ónaintea lui.

Ei vor trăi, şi -i vor da aur din Seba; se vor ruga neÓncetat pentru el, şi -l vor binecuvÓnta Ón fiecare zi.

Va fi belşug de grÓu Ón ţară, pÓnă Ón vÓrful munţilor, şi spicele lor se vor clătina ca şi copacii din Liban; oamenii vor Ónflori Ón cetăţi ca iarba pămÓntului.

Numele lui va dăinui pe vecie: cÓt soarele Ói va ţinea numele. Cu el se vor binecuvÓnta unii pe alţii, şi toate neamurile Ól vor numi fericit.

BinecuvÓntat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, singurul care face minuni!

BinecuvÓntat să fie Ón veci slăvitul Lui Nume! Tot pămÓntul să se umple de slava Lui! Amin! Amin!

SfÓrşitul rugăciunilor lui David, fiul lui Isai.