Book of Psalms, псалом 97

Domnul Ómpărăţeşte: să se veselească pămÓntul, şi să se bucure ostroavele cele multe!

Norii şi negura Ól Ónconjoară, dreptatea şi judecata sÓnt temelia scaunului Său de domnie.

Œnaintea Lui merge focul, şi arde dejur Ómprejur pe protivnicii Lui.

Fulgerile Lui luminează lumea: pămÓntul Œl vede şi se cutremură.

Munţii se topesc ca ceara Ónaintea Domnului, Ónaintea Domnului Óntregului pămÓnt.

Cerurile vestesc dreptatea Lui, şi toate popoarele văd slava Lui.

SÓnt ruşinaţi, toţi cei ce slujesc icoanelor, şi cari se fălesc cu idolii: toţi dumnezeii se Ónchină Ónaintea Lui.

Sionul aude lucrul acesta, şi se bucură, se veselesc fiicele lui Iuda de judecăţile Tale, Doamne!

Căci Tu, Doamne, Tu eşti Cel Prea Œnalt peste tot pămÓntul, Tu eşti prea Ónălţat mai pe sus de toţi dumnezeii.

UrÓţi răul, ceice iubiţi pe Domnul! El păzeşte sufletele credincioşilor Lui, şi -i izbăveşte din mÓna celor răi.

Lumina este sămănată pentru cel neprihănit, şi bucuria pentru cei cu inima curată.

Neprihăniţilor, bucuraţi-vă Ón Domnul, şi măriţi prin laudele voastre sfinţenia Lui!