Revelation of Jesus Christ, глава 17

Apoi unul din cei şapte Óngeri, care ţineau cele şapte potire, a venit de a vorbit cu mine, şi mi-a zis: ÑVino să-ţi arăt judecata curvei celei mari, care stă pe ape mari.

Cu ea au curvit Ómpăraţii păm‚ntului; şi locuitorii păm‚ntului s-au Ómbătat de vinul curviei ei!î Şi m-a dus, Ón Duhul, Óntr-o pustie. Şi am văzut o femeie, şez‚nd pe o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de hulă, şi avea şapte capete şi zece coarne.

Femeia aceasta era Ómbrăcată cu purpură şi stacojiu; era Ómpodobită cu aur, cu pietre scumpe şi cu mărgăritare. Ţinea Ón m‚nă un potir de aur, plin de spurcăciuni şi de necurăţiile curviei ei.

Pe frunte purta scris un nume, o taină: ÑBabilonul cel mare, mama curvelor şi spurcăciunilor păm‚ntului.î Şi am văzut pe femeia aceasta, Ómbătată de s‚ngele sfinţilor şi de s‚ngele mucenicilor lui Isus. C‚nd am văzut-o, m-am mirat minune mare.

Şi Óngerul mi-a zis: ÑDe ce te miri?î Œţi voi spune taina acestei femei şi a fiarei care o poartă, şi care are cele şapte capete şi cele zece coarne.

Fiara, pe care ai văzut-o, era, şi nu mai este. Ea are să se ridice din Ad‚nc, şi are să se ducă la pierzare. Şi locuitorii păm‚ntului, ale căror nume n-au fost scrise de la Óntemeierea lumii Ón cartea vieţii, se vor mira c‚nd vor vedea că fiara era, nu mai este, şi va veni. ñ Aici este mintea plină de Ónţelepciune. ñ Cele şapte capete sunt şapte munţi, pe care stă femeia.

Sunt şi şapte Ómpăraţi: cinci au căzut, unul este, celălalt n-a venit Óncă, şi c‚nd va veni, el va răm‚ne puţină vreme.

Şi fiara, care era, şi nu mai este, ea Ónsăşi este al optulea Ómpărat: este din numărul celor şapte, şi merge la pierzare.

Cele zece coarne, pe care le-ai văzut, sunt zece Ómpăraţi, care n-au primit Óncă Ómpărăţia, ci vor primi putere Ómpărătească timp de un ceas Ómpreună cu fiara.

Toţi au acelaşi g‚nd, şi dau fiarei puterea şi stăp‚nirea lor.

Ei se vor război cu Mielul; dar Mielul Ói va birui, pentru că El este Domnul domnilor şi Œmpăratul Ómpăraţilor. Şi cei chemaţi, aleşi şi credincioşi, care sunt cu El, de asemenea Ói vor birui.

Apoi mi-a zis: ÑApele, pe care le-ai văzut, pe care stă curva, sunt noroade, gloate, neamuri şi limbi.

Cele zece coarne, pe care le-ai văzut, şi fiara, vor urÓ pe curvă, o vor pustii, şi o vor lăsa goală. Carnea i-o vor m‚nca, şi o vor arde cu foc.

Căci Dumnezeu le-a pus Ón inimă să-I aducă la Óndeplinire planul Lui: să se Ónvoiască pe deplin şi să dea fiarei stăp‚nirea lor Ómpărătească, p‚nă se vor Óndeplini cuvintele lui Dumnezeu.

Şi femeia, pe care ai văzut-o, este cetatea cea mare, care are stăp‚nire peste Ómpăraţii păm‚ntului.î