Revelation of Jesus Christ, глава 22

Şi mi-a arătat un r‚u cu apa vieţii, limpede ca cristalul, care ieşea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului.

Œn mijlocul pieţii cetăţii, şi pe cele două maluri ale r‚ului, era pomul vieţii, rodind douăsprezece feluri de rod, şi d‚nd rod Ón fiecare lună; şi frunzele pomului slujesc la vindecarea Neamurilor.

Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului vor fi Ón ea. Robii Lui Œi vor sluji.

Ei vor vedea faţa Lui, şi Numele Lui va fi pe frunţile lor.

Acolo nu va mai fi noapte. Şi nu vor mai avea trebuinţă nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu Ói va lumina. Şi vor Ómpărăţi Ón vecii vecilor.

Şi Óngerul mi-a zis: ÑAceste cuvinte sunt vrednice de crezare şi adevărate. Şi Domnul, Dumnezeul duhurilor proorocilor, a trimis pe Óngerul Său să arate robilor Săi lucrurile, care au să se Ónt‚mple Ón cur‚nd. ñ Şi iată, Eu vin cur‚nd! ñ Ferice de cel ce păzeşte cuvintele prorociei din cartea aceasta!î Eu, Ioan, am auzit şi am văzut lucrurile acestea. Şi după ce le-am auzit şi le-am văzut, m-am aruncat la picioarele Óngerului, care mi le arăta, ca să mă Ónchin lui.

Dar el mi-a zis: ÑFereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sunt un Ómpreună slujitor cu tine, şi cu fraţii tăi, proorocii, şi cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Œnchină-te lui Dumnezeu.î Apoi mi-a zis: ÑSă nu pecetluieşti cuvintele prorociei din cartea aceasta. Căci vremea este aproape.

Cine este nedrept, să fie nedrept şi mai departe; cine este Óntinat, să se Óntineze şi mai departe; cine este fără prihană să trăiască şi mai departe fără prihană. Şi cine este sf‚nt, să se sfinţească şi mai departe!

Iată, Eu vin cur‚nd; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.

Eu sunt Alfa şi Omega, Cel dint‚i şi Cel de pe urmă, Œnceputul şi Sf‚rşitul.

Ferice de cei ce Óşi spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieţii, şi să intre pe porţi Ón cetate!

Afară sunt c‚inii, vrăjitorii, curvarii, ucigaşii, Ónchinătorii la idoli, şi oricine iubeşte minciuna şi trăieşte Ón minciună!

Eu, Isus, am trimis pe Óngerul Meu să vă adeverească aceste lucruri pentru Biserici. Eu sunt Rădăcina şi Săm‚nţa lui David, Luceafărul strălucitor de dimineaţă.

Şi Duhul şi Mireasa zic: ÑVino!î Şi cine aude, să zică: ÑVino!î Şi celui ce Ói este sete, să vină; cine vrea, să ia apa vieţii fără plată!

Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că, dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu Ói va adăuga urgiile scrise Ón cartea aceasta.

Şi dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărţii acestei proorocii, Ói va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieţii şi din cetatea sf‚ntă, scrise Ón cartea aceasta.î Cel ce adevereşte aceste lucruri, zice: ÑDa, Eu vin cur‚nd.î Amin! Vino, Doamne Isuse!

Harul Domnului Isus Hristos să fie cu voi cu toţi! Amin.