Revelation of Jesus Christ, глава 3

ÑŒngerului Bisericii din Sardes, scrie-i: ÑIată ce zice Cel ce are cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu şi cele şapte stele: ÑŞtiu faptele tale: că Óţi merge numele că trăieşti, dar eşti mort.

Veghează, şi Óntăreşte ce răm‚ne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăv‚rşite Ónaintea Dumnezeului Meu.

Adu-ţi aminte dar cum ai primit şi auzit! Ţine, şi pocăieşte-te! Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoţ, şi nu vei şti Ón care ceas voi veni peste tine.

Totuşi ai Ón Sardes c‚teva nume, care nu şi-au m‚njit hainele. Ei vor umbla Ómpreună cu Mine, Ómbrăcaţi Ón alb, fiindcă sunt vrednici.

Cel ce va birui, va fi Ómbrăcat astfel Ón haine albe. Nu-i voi şterge nicidecum numele din cartea vieţii, şi voi mărturisi numele lui Ónaintea Tatălui Meu şi Ónaintea Óngerilor Lui.î Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul.î Œngerului Bisericii din Filadelfia scrie-i: ÑIată ce zice Cel Sf‚nt, Cel Adevărat, Cel ce ţine cheia lui David, Cel ce deschide, şi nimeni nu va Ónchide, Cel ce Ónchide, şi nimeni nu va deschide: ÑŞtiu faptele tale: iată ţi-am pus Ónainte o uşă deschisă, pe care nimeni n-o poate Ónchide, căci ai puţină putere, şi ai păzit Cuv‚ntul Meu, şi n-ai tăgăduit Numele Meu.

Iată că Óţi dau din cei ce sunt Ón sinagoga Satanei, care zic că sunt Iudei şi nu sunt, ci mint; iată că Ói voi face să vină să se Ónchine la picioarele tale, şi să ştie că te-am iubit.

Fiindcă ai păzit cuv‚ntul răbdării Mele, te voi păzi şi Eu de ceasul Óncercării, care are să vină peste lumea Óntreagă, ca să Óncerce pe locuitorii păm‚ntului.

Eu vin cur‚nd. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa.

Pe cel ce va birui, Ól voi face un st‚lp Ón Templul Dumnezeului Meu, şi nu va mai ieşi afară din el. Voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu şi numele cetăţii Dumnezeului Meu, noul Ierusalim, care are să se pogoare din cer de la Dumnezeul Meu, şi Numele Meu cel nou.

Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul.î Œngerului Bisericii din Laodicea scrie-i: ÑIată ce zice Cel ce este Amin, Martorul credincios şi adevărat, Ónceputul zidirii lui Dumnezeu: ÑŞtiu faptele tale: că nu eşti nici rece, nici Ón clocot. O, dacă ai fi rece sau Ón clocot!

Dar, fiindcă eşti căldicel, nici rece, nici Ón clocot, am să te vărs din gura Mea.

Pentru că zici: ÑSunt bogat, m-am Ómbogăţit, şi nu duc lipsă de nimicî, şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol, te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţit prin foc, ca să te Ómbogăţeşti; şi haine albe, ca să te Ómbraci cu ele, şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale; şi doctorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii, şi să vezi.

Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia, pe care-i iubesc. Fii plin de r‚vnă dar, şi pocăieşte-te!

Iată Eu stau la uşă, şi bat. Dacă aude cineva glasul meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine.

Celui ce va birui, Ói voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.

Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul.