Revelation of Jesus Christ, глава 2

Œngerului Bisericii din Efes scrie-i: ÑIată ce zice Cel ce ţine cele şapte stele Ón m‚na dreaptă, şi Cel ce umblă prin mijlocul celor şapte sfeşnice de aur: ÑŞtiu faptele tale, osteneala ta şi răbdarea ta, şi că nu poţi suferi pe cei răi; că ai pus la Óncercare pe cei ce zic că sunt apostoli şi nu sunt, şi i-ai găsit mincinoşi.

Ştiu că ai răbdare, că ai suferit din pricina Numelui meu, şi că n-ai obosit.

Dar ce am Ómpotriva ta, este că ţi-ai părăsit dragostea dint‚i.

Adu-ţi dar aminte de unde ai căzut; pocăieşte-te, şi Óntoarce-te la faptele tale dint‚i. Altfel, voi veni la tine, şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti.

Ai Ónsă lucrul acesta bun: că urăşti faptele Nicolaiţilor, pe care şi Eu le urăsc.

Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul: ÑCelui ce va birui, Ói voi da să măn‚nce din pomul vieţii, care este Ón raiul lui Dumnezeu.î Œngerului Bisericii din Smirna scrie-i: ÑIată ce zice Cel dint‚i şi Cel de pe urmă, Cel ce a murit şi a Ónviat: ÑŞtiu necazul tău şi sărăcia ta (dar eşti bogat), şi batjocurile, din partea celor ce zic că sunt Iudei şi nu sunt, ci sunt o sinagogă a Satanei.

Nu te teme nicidecum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce Ón temniţă pe unii din voi, ca să vă Óncerce. Şi veţi avea un necaz de zece zile. Fii credincios p‚nă la moarte, şi-ţi voi da cununa vieţii.î Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul: ÑCel ce va birui, nicidecum nu va fi vătămat de a doua moarte.î Œngerului Bisericii din Pergam scrie-i: ÑIată ce zice Cel ce are sabia ascuţită cu două tăişuri: ÑŞtiu unde locuieşti: acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Tu ţii Numele Meu, şi n-ai lepădat credinţa Mea nici chiar Ón zilele acelea c‚nd Antipa, martorul Meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuieşte Satana.

Dar am ceva Ómpotriva ta. Tu ai acolo nişte oameni care ţin de Ónvăţătura lui Balaam, care a Ónvăţat pe Balac să pună o piatră de poticnire Ónaintea copiilor lui Israel, ca să măn‚nce din lucrurile jertfite idolilor, şi să se dedea la curvie.

Tot aşa, şi tu ai c‚ţiva care, de asemenea, ţin Ónvăţătura Nicolaiţilor, pe care Eu o urăsc.

Pocăieşte-te dar. Altfel, voi veni la tine cur‚nd, şi Mă voi război cu ei cu sabia gurii Mele.î Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul: ÑCelui ce va birui, Ói voi da să măn‚nce din mana ascunsă, şi-i voi da o piatră albă; şi pe piatra aceasta este scris un nume nou, pe care nu-l ştie nimeni dec‚t acela care-l primeşte.î Œngerului Bisericii din Tiatira, scrie-i: ÑIată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca para focului, şi ale cărui picioare sunt ca arama aprinsă: ÑŞtiu faptele tale, dragostea ta, credinţa ta, slujba ta, răbdarea ta şi faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe dec‚t cele dint‚i.

Dar iată ce am Ómpotriva ta: tu laşi ca Izabela, femeia aceea, care se zice proorociţă, să Ónveţe şi să amăgească pe robii Mei să se dedea la curvie, şi să măn‚nce din lucrurile jertfite idolilor.

I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei!

Iată că am s-o arunc bolnavă Ón pat; şi celor ce preacurvesc cu ea, am să le trimit un necaz mare, dacă nu se vor pocăi de faptele lor.

Voi lovi cu moartea pe copiii ei. Şi toate Bisericile vor cunoaşte că ÑEu sunt Cel ce cercetez rărunchii şi inimaî: şi voi răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui.

Vouă, Ónsă, tuturor celorlalţi din Tiatira, care nu aveţi Ónvăţătura aceasta, şi n-aţi cunoscut Ñad‚ncimile Sataneiî, cum le numesc ei, vă zic: ÑNu pun peste voi altă greutate.

Numai ţineţi cu tărie ce aveţi, p‚nă voi veni!

Celui ce va birui şi celui ce va păzi p‚nă la sf‚rşit lucrările Mele, Ói voi da stăp‚nire peste Neamuri.

Le va c‚rmui cu un toiag de fier, şi le va zdrobi ca pe nişte vase de lut, cum am primit şi Eu putere de la Tatăl Meu.

Şi-i voi da luceafărul de dimineaţă.î Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul.