Revelation of Jesus Christ, глава 8

C‚nd a rupt Mielul pecetea a şaptea, s-a făcut Ón cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas.

Şi am văzut pe cei şapte Óngeri, care stau Ónaintea lui Dumnezeu; şi li s-au dat şapte tr‚mbiţe.

Apoi a venit un alt Ónger, care s-a oprit Ón faţa altarului, cu o cădelniţă de aur. I s-a dat tăm‚ie multă, ca s-o aducă, Ómpreună cu rugăciunile tuturor sfinţilor, pe altarul de aur, care este Ónaintea scaunului de domnie.

Fumul de tăm‚ie s-a ridicat din m‚na Óngerului Ónaintea lui Dumnezeu, Ómpreună cu rugăciunile sfinţilor.

Apoi Óngerul a luat cădelniţa, a umplut-o din focul de pe altar, şi l-a aruncat pe păm‚nt. Şi s-au st‚rnit tunete, glasuri, fulgere şi un cutremur de păm‚nt.

Şi cei şapte Óngeri, care aveau cele şapte tr‚mbiţe, s-au pregătit să sune din ele.

Œngerul dint‚i a sunat din tr‚mbiţă. Şi a venit grindină şi foc amestecat cu s‚nge, care au fost aruncate pe păm‚nt: şi a treia parte a păm‚ntului a fost ars, şi a treia parte din copaci au fost arşi, şi toată iarba verde a fost arsă.

Al doilea Ónger a sunat din tr‚mbiţă. Şi ceva ca un munte mare de foc aprins a fost aruncat Ón mare; şi a treia parte din mare s-a făcut s‚nge; şi a treia parte din făpturile, care erau Ón mare şi aveau viaţă, au murit; şi a treia parte din corăbii au pierit.

Al treilea Ónger a sunat din tr‚mbiţă. Şi a căzut din cer o stea mare, care ardea ca o făclie; a căzut peste a treia parte din r‚uri şi peste izvoarele apelor.

Steaua se chema ÑPelinî; şi a treia parte din ape s-au prefăcut Ón pelin. Şi mulţi oameni au murit din pricina apelor, pentru că fuseseră făcute amare.

Al patrulea Ónger a sunat din tr‚mbiţă. Şi a fost lovită a treia parte din soare, şi a treia parte din lună, şi a treia parte din stele, pentru ca a treia parte din ele să fie Óntunecată, ziua să-şi piardă a treia parte din lumina ei, şi noaptea de asemenea.

M-am uitat, şi am auzit un vultur, care zbura prin mijlocul cerului, şi zicea cu glas tare: ÑVai, vai, vai de locuitorii păm‚ntului, din pricina celorlalte sunete de tr‚mbiţă ale celor trei Óngeri, care au să mai sune.î