Letter of Paul to the Romans, глава 13

Oricine să fie supus stăp‚nirilor celor mai Ónalte; căci nu este stăp‚nire care să nu vină de la Dumnezeu. Şi stăp‚nirile care sunt, au fost r‚nduite de Dumnezeu.

De aceea, cine se Ómpotriveşte stăp‚nirii, se Ómpotriveşte r‚nduielii puse de Dumnezeu; şi cei ce se Ómpotrivesc, Óşi vor lua os‚nda.

Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei dar să nu-ţi fie frică de stăp‚nire? Fă binele, şi vei avea laudă de la ea.

El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar, dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El este Ón slujba lui Dumnezeu, ca să-L răzbune şi să pedepsească pe cel ce face rău.

De aceea trebuie să fiţi supuşi nu numai de frica pedepsei, ci şi din Óndemnul cugetului.

Tot pentru aceasta să plătiţi şi birurile. Căci dregătorii sunt nişte slujitori ai lui Dumnezeu, făc‚nd necurmat tocmai slujba aceasta.

Daţi tuturor ce sunteţi datori să daţi: cui datoraţi birul, daţi-i birul; cui datoraţi vama, daţi-i vama; cui datoraţi frica, daţi-i frica; cui datoraţi cinstea, daţi-i cinstea.

Să nu datoraţi nimănui nimic, dec‚t să vă iubiţi unii pe alţii: căci cine iubeşte pe alţii, a Ómplinit Legea.

De fapt: ÑSă nu preacurveşti, să nu furi, să nu faci nici o mărturisire mincinoasă, să nu pofteştiî, şi orice altă poruncă mai poate fi, se cuprind Ón porunca aceasta: ÑSă iubeşti pe aproapele tău ca pe tine Ónsuţi.î Dragostea nu face rău aproapelui: dragostea deci este Ómplinirea Legii.

Şi aceasta cu at‚t mai mult, cu c‚t ştiţi Ón ce Ómprejurări ne aflăm: este ceasul să vă treziţi Ón sf‚rşit din somn; căci acum m‚ntuirea este mai aproape de noi dec‚t atunci c‚nd am crezut.

Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm dar de faptele Óntunericului, şi să ne Ómbrăcăm cu armele luminii.

Să trăim frumos, ca Ón timpul zilei, nu Ón chefuri şi Ón beţii; nu Ón curvii şi Ón fapte de ruşine; nu Ón certuri şi Ón pizmă; ci Ómbrăcaţi-vă Ón Domnul Isus Hristos, şi nu purtaţi grijă de firea păm‚ntească, pentru ca să-i treziţi poftele.