Letter of Paul to the Romans, глава 5

Deci, fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem (Sau: Să avem.) pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos.

Lui Œi datorăm faptul că, prin credinţă, am intrat Ón această stare de har, Ón care suntem; şi ne bucurăm Ón nădejdea slavei lui Dumnezeu.

Ba mai mult, ne bucurăm chiar şi Ón necazurile noastre; căci ştim că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruinţă Ón Óncercare, iar biruinţa aceasta aduce nădejdea.

Œnsă nădejdea aceasta nu Ónşeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată Ón inimile noastre prin Duhul Sf‚nt, care ne-a fost dat.

Căci, pe c‚nd eram noi Óncă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită a murit pentru cei nelegiuiţi.

Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva; dar pentru binefăcătorul lui, poate că s-ar găsi cineva să moară.

Dar Dumnezeu Œşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe c‚nd eram noi Óncă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.

Deci, cu at‚t mai mult acum, c‚nd suntem socotiţi neprihăniţi, prin s‚ngele Lui, vom fi m‚ntuiţi prin El de m‚nia lui Dumnezeu.

Căci, dacă atunci c‚nd eram vrăjmaşi, am fost Ómpăcaţi cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, c‚nd suntem Ómpăcaţi cu El, vom fi m‚ntuiţi prin viaţa Lui.

Şi nu numai at‚t, dar ne şi bucurăm Ón Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos, prin care am căpătat Ómpăcarea.

De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul Ón lume, şi prin păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuitÖ (Căci Ónainte de Lege păcatul era Ón lume. Dar păcatul nu este ţinut Ón seamă c‚tă vreme nu este o lege.

Totuşi moartea a domnit, de la Adam p‚nă la Moise, chiar peste cei ce nu păcătuiseră printr-o călcare de lege asemănătoare cu a lui Adam, care este o icoană preÓnchipuitoare a Celui ce avea să vină.

Dar cu darul fără plată nu este ca şi cu greşeala; căci, dacă prin greşeala unuia singur, cei mulţi au fost loviţi cu moartea, apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu şi darul, pe care ni l-a făcut harul acesta Óntr-un singur om, adică Ón Isus Hristos, s-au dat din belşug celor mulţi.

Şi darul fără plată nu vine ca printr-acel unul care a păcătuit; căci judecata venită de la unul, a adus os‚nda; dar darul fără plată venit Ón urma multor greşeli a adus o hotăr‚re de iertare.

Dacă deci, prin greşeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc, Ón toată plinătatea, harul şi darul neprihănirii, vor domni Ón viaţă prin acel unul singur, care este Isus Hristos!) ÖAstfel dar, după cum printr-o singură greşeală, a venit o os‚ndă, care a lovit pe toţi oamenii, tot aşa, printr-o singură hotăr‚re de iertare a venit pentru toţi oamenii o hotăr‚re de neprihănire care dă viaţa.

Căci, după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot aşa, prin ascultarea unui singur om, cei mulţi vor fi făcuţi neprihăniţi.

Ba Óncă şi Legea a venit pentru ca să se Ónmulţească greşeala; dar unde s-a Ónmulţit păcatul, acolo harul s-a Ónmulţit şi mai mult; pentru ca, după cum păcatul a stăp‚nit d‚nd moartea, tot aşa şi harul să stăp‚nească d‚nd neprihănirea, ca să dea viaţa veşnică, prin Isus Hristos, Domnul nostru.