Book of Zechariah, глава 10

Cereţi de la Domnul ploaie, ploaie de primăvară! Domnul scoate fulgerele, şi vă trimite o ploaie Ómbelşugată, pentru toată verdeaţa de pe c‚mp.

Căci terafimii vorbesc nimicuri, ghicitorii prorocesc minciuni, visurile mint şi m‚ng‚ie cu deşertăciuni. De aceea, ei rătăcesc ca o turmă, sunt nenorociţi, pentru că n-au păstor.

M‚nia Mea s-a aprins Ómpotriva păstorilor, şi voi pedepsi pe ţapi. Căci Domnul oştirilor Œşi cercetează turma, casa lui Iuda, şi o va face ca pe calul Său de slavă Ón luptă.

Din el va ieşi Piatra din capul unghiului, din el va ieşi ţăruşul, din el va ieşi arcul de război; din el vor ieşi toate căpeteniile laolaltă.

Ei vor fi ca nişte viteji care calcă Ón picioare noroiul de pe uliţe; Ón luptă, se vor lupta, pentru că Domnul va fi cu ei; iar călăreţii vor fi acoperiţi de ruşine.

Voi Óntări casa lui Iuda, şi voi izbăvi casa lui Iosif; Ói voi aduce Ónapoi, căci Mi-este milă de ei, şi vor fi ca şi c‚nd niciodată nu i-aş fi lepădat; căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul lor, şi-i voi asculta.

Efraim va fi ca un viteaz; inima lor se va bucura ca de vin; fiii lor vor vedea lucrul acesta şi se vor Ónveseli, inima lor se va bucura Ón Domnul.

Le voi fluiera şi-i voi aduna, căci i-am răscumpărat, şi se vor Ónmulţi cum se Ónmulţeau odinioară.

Œi voi risipi printre popoare, şi Óşi vor aduce aminte de Mine Ón ţări depărtate; vor trăi Ómpreună cu copiii lor, şi se vor Óntoarce.

Œi voi aduce Ónapoi din ţara Egiptului, şi-i voi aduna din Asiria; Ói voi aduce Ón ţara Galaadului şi Ón Liban, şi nu le va ajunge locul.

Israel va trece prin str‚mtorile mării, va lovi valurile mării şi toate ad‚ncimile r‚ului Nil se vor usca; m‚ndria Asiriei va fi fr‚ntă, şi toiagul de c‚rmuire al Egiptului va pieri.

Œi voi Óntări Ón Domnul, şi vor umbla Ón Numele Lui, zice Domnul!