Book of Zechariah, глава 9

Iată prorocia, Cuv‚ntul Domnului despre ţara Hadrac; şi va Óncepe din Damasc. Căci Domnul are ochiul Óndreptat asupra oamenilor şi peste toate seminţiile lui Israel.

El se opreşte şi peste Hamat, care se mărgineşte cu Damascul, peste Tir şi Sidon, cu toată Ónţelepciunea lor!

Tirul şi-a zidit o Óntăritură; a Óngrămădit argint ca pulberea, şi aur ca noroiul de pe uliţe.

Iată că Domnul va pune m‚na pe el, Ói va năpusti puterea Ón mare, şi el Ónsuşi va fi ars cu foc.

Ascalonul va vedea lucrul acesta, şi se va teme; Gaza de asemenea, şi o va apuca un puternic cutremur; Ecronul de asemenea, căci nădejdea lui va fi dată de ruşine; va pieri Ómpăratul din Gaza, şi Ascalonul nu va mai fi locuit.

Străinul se va aşeza Ón Asdod, şi voi fr‚nge m‚ndria Filistenilor.

Œi voi scoate s‚ngele din gură, şi ur‚ciunile idoleşti dintre dinţi, ca să fie şi el o rămăşiţă pentru Dumnezeul nostru, şi să fie ca o căpetenie din Iuda, şi Ecronul ca Iebusiţii.

Voi tăbărÓ Ón jurul Casei Mele, ca s-o apăr Ómpotriva unei oştiri, Ómpotriva celor ce se duc şi vin, şi nu va mai trece asupritorul peste ei, căci acum Mă uit cu ochii Mei.

Saltă de veselie, fiica Sionului! Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului! Iată că Œmpăratul tău vine la tine; El este neprihănit şi biruitor, smerit şi călare pe un măgar, pe un m‚nz, pe m‚nzul unei măgăriţe.

Voi nimici carele de război din Efraim, şi caii din Ierusalim, şi arcurile de război vor fi nimicite. El va vesti neamurilor pacea, şi va stăp‚ni de la o mare la cealaltă, şi de la r‚u p‚nă la marginile păm‚ntului.

Œnsă, c‚t pentru tine, Sioane, din pricina legăm‚ntului tău pecetluit cu s‚nge, voi scoate pe prinşii tăi de război din groapa Ón care nu este apă.

Œntoarceţi-vă la cetăţuie, prinşi de război plini de nădejde! O spun şi astăzi, că Óţi voi Óntoarce Óndoit!

Căci Œmi Óncordez pe Iuda ca arc, şi iau pe Efraim ca săgeată şi voi scula pe copiii tăi, Sioane, Ómpotriva copiilor tăi, Grecio! Te voi face ca sabia unui viteaz!

Dar Domnul Se va arăta deasupra lor, şi săgeata Lui va porni ca fulgerul; Domnul Dumnezeu va suna din tr‚mbiţă, şi va Ónainta vijelia de la miază-zi.

Domnul oştirilor Ói va ocroti, şi vor m‚nca, şi vor zdrobi pietrele de praştie, vor bea, vor face gălăgie ca ameţiţi de vin; vor fi plini ca un pahar de jertfă, ca şi colţurile altarului.

Domnul, Dumnezeul lor, Ói va scăpa Ón ziua aceea, ca pe turma poporului Său; căci ei sunt pietrele cununii Ómpărăteşti, care vor străluci Ón ţara Sa!

O! C‚t sunt de Ónfloritori! C‚t sunt de frumoşi! Gr‚ul va Ónveseli pe tineri, şi mustul pe fete.