Book of Zechariah, глава 14

Iată, vine ziua Domnului, c‚nd toate prăzile tale vor fi Ómpărţite Ón mijlocul tău.

Atunci voi str‚nge toate neamurile la război Ómpotriva Ierusalimului. Cetatea va fi luată, casele vor fi jefuite, şi femeile batjocorite; jumătate din cetate va merge Ón robie, dar rămăşiţa poporului nu va fi nimicită cu desăv‚rşire din cetate.

Ci Domnul Se va arăta, şi va lupta Ómpotriva acestor neamuri, cum S-a luptat Ón ziua bătăliei.

Picioarele Lui vor sta Ón ziua aceea pe muntele Măslinilor, care este Ón faţa Ierusalimului, spre răsărit; muntele Măslinilor se va despica la mijloc, spre răsărit şi spre apus, şi se va face o vale foarte mare: jumătate din munte se va trage Ónapoi spre miază noapte, iar jumătate spre miazăzi.

Veţi fugi atunci Ón valea munţilor Mei, căci valea dintre munţi se va Óntinde p‚nă la Aţel; şi veţi fugi cum aţi fugit de cutremurul de păm‚nt pe vremea lui Ozia, Ómpăratul lui Iuda. Şi atunci va veni Domnul, Dumnezeul meu, şi toţi sfinţii Ómpreună cu El!

Œn ziua aceea, nu va mai fi lumină; stelele strălucitoare se vor ascunde.

Va fi o zi deosebită, cunoscută de Domnul, nu va fi nici zi, nici noapte; dar spre seară se va arăta lumina.

Œn ziua aceea, vor izvorÓ ape vii din Ierusalim, şi vor curge jumătate spre marea de răsărit, jumătate spre marea de apus; aşa va fi şi vara şi iarna.

Şi Domnul va fi Ómpărat peste tot păm‚ntul. Œn ziua aceea, Domnul va fi singurul Domn, şi Numele Lui va fi singurul Nume.

Toată ţara va ajunge ca şesul Iordanului, de la Gheba p‚nă la Rimon, la miazăzi de Ierusalim; iar Ierusalimul va fi Ónălţat, şi va răm‚ne liniştit la locul lui, de la poarta lui Beniamin p‚nă la locul porţii dint‚i, p‚nă la poarta unghiurilor, şi de la turnul lui Hananeel p‚nă la teascurile Ómpăratului.

Ei vor locui Ón el, şi nu va mai fi nici un blestem Ón el; Ierusalimul va fi liniştit.

Dar iată că urgia cu care va lovi Domnul pe toate popoarele, care vor lupta Ómpotriva Ierusalimului. Le va putrezi carnea st‚nd Óncă Ón picioare, le vor putrezi ochii Ón găurile lor, şi le va putrezi limba Ón gură.

Œn ziua aceea, Domnul va trimite o mare Ónvălmăşeală Ón ei; unul va apuca m‚na altuia, şi vor ridica m‚na unii asupra altora.

Iuda va lupta şi el Ón Ierusalim, şi vor str‚nge bogăţiile tuturor neamurilor de primprejur, aurul, argintul şi haine foarte multe.

Aceeaşi urgie va lovi şi caii, cat‚rii, cămilele, măgarii, şi toate vitele care vor fi Ón taberele acelea.

Toţi cei ce vor mai răm‚ne din toate neamurile venite Ómpotriva Ierusalimului, se vor sui Ón fiecare an să se Ónchine Ónaintea Œmpăratului, Domnul oştirilor, şi să prăznuiască sărbătoarea corturilor.

Dacă unele din familiile păm‚ntului nu vor voi să se suie la Ierusalim ca să se Ónchine Ónaintea Œmpăratului, Domnul oştirilor, nu va cădea ploaie peste ele.

Dacă familia Egiptului nu se va sui, dacă nu va veni, nu va cădea ploaie nici peste ea; va fi lovită cu aceeaşi urgie cu care va lovi Domnul neamurile care nu se vor sui să prăznuiască sărbătoarea corturilor.

Aceasta va fi pedeapsa Egiptului, şi pedeapsa tuturor neamurilor care nu se vor sui să prăznuiască sărbătoarea corturilor.

Œn ziua aceea, va sta scris p‚nă şi pe zurgălăii cailor: Sfinţi Domnului! Şi oalele din Casa Domnului vor fi ca potirele de jertfă Ónaintea altarului.

Orice oală din Ierusalim şi din Iuda va fi Ónchinată Domnului oştirilor; toţi cei ce vor aduce jertfe vor veni şi se vor sluji de ele ca să-şi fiarbă carnea; şi nu vor mai fi Canaaniţi Ón Casa Domnului oştirilor, Ón ziua aceea.