Book of Zechariah, глава 2

Am ridicat ochii şi m-am uitat, şi iată că era un om care ţinea Ón m‚nă o funie de măsurat.

L-am Óntrebat: ÑUnde te duci?î Şi el mi-a zis: ÑMă duc să măsor Ierusalimul, ca să văd ce lăţime şi ce lungime are.î Şi Óngerul, care vorbea cu mine, a Ónaintat, şi un alt Ónger i-a ieşit Ónainte.

El i-a zis: ÑAleargă de vorbeşte t‚nărului acestuia, şi spune-i: Ierusalimul va fi o cetate deschisă, din pricina mulţimii oamenilor şi vitelor care vor fi Ón mijlocul lui; Eu Œnsumi ñ zice Domnul ñ voi fi un zid de foc de jur Ómprejurul lui, şi voi fi slava lui Ón mijlocul lui!

Fugiţi, fugiţi din ţara de la miază noapte! zice Domnul. Căci v-am Ómprăştiat Ón cele patru v‚nturi ale cerurilor, zice Domnul.

Scapă, Sioane, tu care locuieşti la fiica Babilonului!

Căci aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ÑDupă slavă m-a trimis El la neamurile care v-au jefuit; căci cel ce se atinge de voi se atinge de lumina ochilor Lui.

Iată, Œmi ridic m‚na Ómpotriva lor, ñ zice Domnul ñ şi ele vor fi prada celor ce le erau supuşi, ca să ştiţi că Domnul oştirilor m-a trimis.

Strigă de veselie şi bucură-te, fiica Sionului! Căci iată, Eu vin, şi voi locui Ón mijlocul tău, zice Domnul.î ÑMulte neamuri se vor alipi de Domnul, Ón ziua aceea, şi vor fi poporul Meu. Eu voi locui Ón mijlocul tău, şi vei şti că Domnul oştirilor m-a trimis la tine.

Domnul va lua Ón stăp‚nire pe Iuda, ca partea Lui de moştenire Ón păm‚ntul sf‚nt, şi va alege iarăşi Ierusalimul.

Orice făptură să tacă Ónaintea Domnului, căci El S-a şi sculat din locaşul Lui cel sf‚nt!î