Book of Zechariah, глава 3

El (Óngerul) mi-a arătat pe marele preot Iosua, st‚nd Ón picioare Ónaintea Œngerului Domnului, şi pe Satana st‚nd la dreapta lui, ca să-l p‚rască.

Domnul a zis Satanei: ÑDomnul să te mustre, Satano! Domnul să te mustre, El care a ales Ierusalimul! Nu este el, Iosua, un tăciune scos din foc?î Dar Iosua era Ómbrăcat cu haine murdare, şi totuşi stătea Ón picioare Ónaintea Œngerului.

Iar Œngerul, lu‚nd cuv‚ntul, a zis celor ce erau Ónaintea Lui: ÑDezbrăcaţi-l de hainele murdare de pe el!î Apoi a zis lui Iosua: ÑIată că Óndepărtez de la tine nelegiuirea, şi te Ómbrac cu haine de sărbătoare!î Eu am zis: ÑSă i se pună pe cap o mitră curată!î Şi i-au pus o mitră curată pe cap, şi l-au Ómbrăcat Ón haine, Ón timp ce Œngerul Domnului stătea acolo.

Œngerul Domnului a făcut lui Iosua următoarea mărturisire: ÑAşa vorbeşte Domnul oştirilor: Dacă vei umbla pe căile Mele şi dacă vei păzi poruncile Mele, vei judeca şi Casa Mea şi vei priveghea asupra curţilor Mele, şi te voi lăsa să intri Ómpreună cu cei ce sunt aici.

Ascultă dar, Iosua, mare preot, tu şi tovarăşii tăi de slujbă, care stau Ónaintea ta ñ căci aceştia sunt nişte oameni care vor sluji ca semne. ñ Iată, voi aduce pe Robul Meu, Odrasla.

Căci iată că numai spre piatra aceasta pe care am pus-o Ónaintea lui Iosua, sunt Óndreptaţi şapte ochi; iată, Eu Œnsumi voi săpa ce trebuie săpat pe ea, zice Domnul oştirilor; şi Óntr-o singură zi, voi Ónlătura nelegiuirea ţării acesteia.

Œn ziua aceea, ñ zice Domnul oştirilor, ñ vă veţi pofti unii pe alţii sub viţă şi sub smochin.î