Book of Zechariah, глава 8

Cuv‚ntul Domnului oştirilor a vorbit astfel: ÑAşa vorbeşte Domnul oştirilor: Am o mare r‚vnă pentru Sion, şi sunt stăp‚nit de o r‚vnă plină de m‚nie pentru el.î Aşa vorbeşte Domnul: ÑMă Óntorc iarăşi Ón Sion, şi vreau să locuiesc Ón mijlocul Ierusalimului. Ierusalimul se va chema: Cetatea cea credincioasă, şi muntele Domnului oştirilor se va chema: Muntele cel sf‚nt.î Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ÑIarăşi, vor şedea pe uliţele Ierusalimului bătr‚ni şi femei Ón v‚rstă, fiecare cu toiagul Ón m‚nă, din pricina marelui lor număr de zile.

Uliţele cetăţii vor fi pline de băieţi şi fete, care se vor juca pe uliţe.î Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ÑDacă lucrul acesta va părea de mirat Ón ochii rămăşiţei poporului acestuia Ón zilele acelea, va fi de mirat oare şi Ón ochii Mei? zice Domnul oştirilor.î Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ÑIată, Eu izbăvesc pe poporul Meu din ţara de la răsărit şi din ţara de la asfinţitul soarelui.

Œi voi aduce Ónapoi, şi vor locui Ón mijlocul Ierusalimului; ei vor fi poporul Meu, şi Eu voi fi Dumnezeul lor cu adevăr şi dreptate.

Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ÑŒntăriţi-vă m‚inile, cei ce auziţi astăzi aceste cuvinte din gura proorocilor, care au vorbit Ón ziua c‚nd s-a pus temelia Casei Domnului oştirilor, c‚nd s-a Ónceput să se zidească Templul!

Căci Ónainte de aceste zile, nu era răsplată nici pentru lucrul omului nici pentru vite. Cei ce intrau şi ieşeau n-aveau nici ei pace, din pricina vrăjmaşului, şi Eu dezbinam pe toţi oamenii unii Ómpotriva altora.

Acum nu voi mai face rămăşiţei poporului acestuia ca Ón trecut, zice Domnul oştirilor.

ÑCi semănăturile vor merge bine, viţa Óşi va da rodul, păm‚ntul Óşi va da roadele, şi cerurile Óşi vor trimite roua; şi toate aceste lucruri le voi da Ón stăp‚nirea rămăşiţei poporului acestuia.

După cum aţi fost un blestem Óntre neamuri, casa lui Iuda şi casa lui Israel, tot astfel vă voi m‚ntui, şi veţi fi o binecuv‚ntare. Nu vă temeţi, ci Óntăriţi-vă m‚inile!î Căci aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ÑDupă cum am căutat să vă fac rău c‚nd Mă m‚niau părinţii voştri, zice Domnul oştirilor, şi nu M-am căit de lucrul acesta, tot aşa acum Mă Óntorc Ón aceste zile şi hotărăsc să fac bine Ierusalimului şi casei lui Iuda. Nu vă temeţi!

Iată ce trebuie să faceţi: Fiecare să spună aproapelui său adevărul; judecaţi Ón porţile voastre după adevăr şi Ón vederea păcii; nici unul să nu g‚ndească Ón inima lui rău Ómpotriva aproapelui său, şi nici să nu iubiţi jurăm‚ntul str‚mb! Căci toate lucrurile acestea Eu le urăsc, zice Domnul.î Cuv‚ntul Domnului oştirilor mi-a vorbit astfel: ÑAşa vorbeşte Domnul oştirilor: Postul din luna a patra, postul din luna a cincea, postul din luna a şaptea şi postul din luna a zecea se vor preface pentru casa lui Iuda Ón zile de veselie şi de bucurie, Ón sărbători de voioşie. Dar iubiţi adevărul şi pacea!î Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ÑVor mai veni iarăşi popoare şi locuitori dintr-un mare număr de cetăţi.

Locuitorii unei cetăţi vor merge la cealaltă, şi vor zice: Haidem să ne rugăm Domnului şi să căutăm pe Domnul oştirilor! Vrem să mergem şi noi!

Şi multe popoare şi multe neamuri vor veni astfel să caute pe Domnul oştirilor la Ierusalim, şi să se roage Domnului.î Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ÑŒn zilele acelea, zece oameni din toate limbile neamurilor vor apuca pe un Iudeu de poala hainei, şi-i vor zice: Vrem să mergem cu voi; căci am auzit că Dumnezeu este cu voi!î