Book of Nehemiah, глава 7

Surların onarımı bitip kapılar yerine takıldıktan sonra, kapı nöbetçileri, ezgiciler ve Levililer göreve atandı. Kardeşim Hanani'yle kale komutanı Hananya'yı Yeruşalim'e yönetici atadım. Hananya güvenilir bir kişiydi. Çoğu insandan daha çok Tanrı'dan korkardı. Onlara, “Güneş ortalığı ısıtıncaya kadar Yeruşalim kapıları açılmasın” dedim, “Kapı nöbetçileri görev başındayken kapıları kapalı tutsunlar. Kapıları siz sürgüleyin ve Yeruşalim'de oturanlara nöbet görevi verin. Bazıları bu görevi yapsın, bazıları da evlerinin çevresinde nöbet tutsun.”

Sürgünden Dönenlerin Listesi

(Ezr.2:1-70)

Yeruşalim geniş, büyük bir kentti, ama nüfusu azdı. İçindeki evler henüz onarılmamıştı. Tanrım soylarına göre halkın sayımı yapılabilsin diye soyluları, yetkilileri ve bütün halkı toplamamı istedi. Sürgünden ilk dönenlerin soy kütüğünü buldum. İçinde şunlar yazılıydı:

Babil Kralı Nebukadnessar'ın sürgün ettiği insanlar yaşadıkları ilden Yeruşalim ve Yahuda'daki kendi kentlerine döndü. Bunlar Zerubbabil, Yeşu, Nehemya, Azarya, Raamya, Nahamani, Mordekay, Bilşan, Misperet, Bigvay, Nehum ve Baana'nın önderliğinde geldiler.

Sürgünden dönen İsrailliler'in sayıları şöyleydi: Paroşoğulları: 2 172 Şefatyaoğulları: 372 Arahoğulları: 652 Yeşu ve Yoav soyundan Pahat-Moavoğulları: 2 818 Elamoğulları: 1 254 Zattuoğulları: 845 Zakkayoğulları: 760 Binnuyoğulları: 648 Bevayoğulları: 628 Azgatoğulları: 2 322 Adonikamoğulları: 667 Bigvayoğulları: 2 067 Adinoğulları: 655 Hizkiya soyundan Ateroğulları: 98 Haşumoğulları: 328 Besayoğulları: 324 Harifoğulları: 112 Givonlular: 95 Beytlehemliler ve Netofalılar: 188 Anatotlular: 128 Beytazmavetliler: 42 Kiryat-Yearimliler, Kefiralılar ve Beerotlular: 743 Ramalılar ve Gevalılar: 621 Mikmaslılar: 122 Beytel ve Ay kentlerinden olanlar: 123 Öbür Nevo Kenti'nden olanlar: 52 Öbür Elam Kenti'nden olanlar: 1 254 Harimliler: 320 Erihalılar: 345 Lod, Hadit ve Ono kentlerinden olanlar: 721 Senaalılar: 3 930

Kâhinler: Yeşu soyundan Yedayaoğulları: 973 İmmeroğulları: 1 052 Paşhuroğulları: 1 247 Harimoğulları: 1 017

Levililer: Kadmiel ve Hodeva soyundan gelen Yeşuoğulları: 74

Ezgiciler: Asafoğulları: 148

Tapınak kapı nöbetçileri: Şallumoğulları, Ateroğulları, Talmonoğulları, Akkuvoğulları, Hatitaoğulları, Şovayoğulları: 138

Tapınak görevlileri: Sihaoğulları, Hasufaoğulları, Tabbaotoğulları, Kerosoğulları, Siaoğulları, Padonoğulları, Levanaoğulları, Hagavaoğulları, Şalmayoğulları, Hananoğulları, Giddeloğulları, Gaharoğulları, Reayaoğulları, Resinoğulları, Nekodaoğulları, Gazzamoğulları, Uzzaoğulları, Paseahoğulları, Besayoğulları, Meunimoğulları, Nefişesimoğulları, Bakbukoğulları, Hakufaoğulları, Harhuroğulları, Baslitoğulları, Mehidaoğulları, Harşaoğulları, Barkosoğulları, Siseraoğulları, Temahoğulları, Nesiahoğulları, Hatifaoğulları.

Süleyman'ın kullarının soyu: Sotayoğulları, Soferetoğulları, Peridaoğulları, Yalaoğulları, Darkonoğulları, Giddeloğulları, Şefatyaoğulları, Hattiloğulları, Pokeret-Hassevayimoğulları, Amonoğulları.

Tapınak görevlileriyle Süleyman'ın kullarının soyundan olanlar: 392

Tel-Melah, Tel-Harşa, Keruv, Addon ve İmmer'den dönen, ancak hangi aileden olduklarını ve soylarının İsrail'den geldiğini kanıtlayamayanlar şunlardır: Delayaoğulları, Toviyaoğulları, Nekodaoğulları: 642

Kâhinlerin soyundan:

Hovayaoğulları, Hakkosoğulları ve Gilatlı Barzillay'ın kızlarından biriyle evlenip kayınbabasının adını alan Barzillay'ın oğulları. Bunlar soy kütüklerini aradılar. Ama yazılı bir kayıt bulamayınca, kâhinlik görevi ellerinden alındı. Vali, Urim ile Tummim'i kullanan bir kâhin çıkıncaya dek en kutsal yiyeceklerden yememelerini buyurdu.

Bütün halk toplam 42 360 kişiydi. Ayrıca 7 337 erkek ve kadın köle, kadınlı erkekli 245 ezgici, 736 at, 245 katır7:67-69 “736 at, 245 katır” sözleri Ezr.2:66'dan alınmıştır., 435 deve, 6 720 eşek vardı.

Bazı aile başları onarım işi için bağışta bulundu: Vali hazineye 1 000 darik7:70 “1 000 darik”: Yaklaşık 8.5 kg. altın, 50 çanak, 530 kâhin mintanı bağışladı.

Bazı aile başları da iş için hazineye 20 000 darik7:71,72 “20 000 darik”: Yaklaşık 170 kg. altın, 2 200 mina7:71 “2 200 mina”: Yaklaşık 1.3 ton. gümüş verdiler. Halkın geri kalanı ise, toplam 20 000 darik altın, 2 000 mina7:72 “2 000 mina”: Yaklaşık 1.15 ton. gümüş ve 67 kâhin mintanı verdi.

\v 73 Kâhinler, Levililer, tapınak görevlileri ve kapı nöbetçileri, ezgiciler, sıradan insanlar ve bütün İsrailliler kentlerine yerleştiler.