Кніга Псальмаў, псальм 134

Алілуя.

Хвалеце імя Гасподняе, хвалеце, рабы Гасподнія,

усе, хто стаіць у доме Гасподнім, у дварах Бога нашага.

Хвалеце Госпада, бо Гасподзь добры; сьпявайце імю Ягонаму, бо гэта соладка,

бо Гасподзь абраў сабе Якава, Ізраіля ўласнасьцю Сваёю.

Я ўведаў, што Гасподзь вялікі, і Гасподзь наш вышэйшы за ўсіх багоў.

Гасподзь творыць усё, што хоча, на нябёсах і на зямлі, на морах і ва ўсіх прадоньнях;

узводзіць хмары ад краю зямлі, творыць маланкі пры дажджы, выводзіць вецер са сховішчаў Сваіх.

Ён пабіў першынцаў Егіпта, ад чалавека да быдла,

паслаў азнакі і цуды сярод цябе, Егіпце, на фараона і на ўсіх рабоў ягоных,

пабіў народы многія, і вынішчыў цароў моцных:

Сігона, цара Амарэйскага, і Ога, цара Васанскага, і ўсе царствы Ханаанскія;

і аддаў зямлю іхнюю ў спадчыну, у спадчыну Ізраілю, народу Свайму.

Госпадзе! імя Тваё навечна; Госпадзе! памяць пра Цябе з роду ў род.

Бо Гасподзь судзіцьме народ Свой, і з рабоў Сваіх умілажаліцца.

Ідалы язычнікаў - срэбра і золата, утворы рук чалавечых.

Ёсьць у іх вусны, але не маўляюць, ёсьць у іх вочы, але ня бачаць;

ёсьць у іх вушы, але ня чуюць, і няма дыханьня ў вуснах у іх.

Спадобняцца ім тыя, што робяць іх, і кожны, хто спадзяецца на іх.

Доме Ізраілеў! дабраславеце Госпада. Доме Ааронаў! дабраславеце Госпада.

Доме Лявія! дабраславеце Госпада. Хто баіцца Госпада, дабраславеце Госпада.

Дабраславёны Гасподзь ад Сіёна, Які жыве ў Ерусаліме! Алілуя!