Кніга Псальмаў, псальм 47

Песьня. Псальма сыноў Карэевых.

Вялікі Гасподзь і праслаўлены вельмі ў горадзе Бога нашага, на сьвятой гары Ягонай.

Прыгожае ўзвышша, радасьць усёй зямлі гара Сіён; на паўночным схіле яе горад вялікага Цара.

Бог у харомах ягоных вядомы як цьвярдыня:

бо вось, сышліся цары і прайшлі ўсе міма;

убачылі і дзіву даліся, спалохаліся і паўцякалі:

агарнуў іх там страх і пакута, быццам боль парадзіху;

усходнім ветрам разьбіў Ты Тарсіскія караблі.

Як мы чулі, так і ўбачылі ў горадзе Госпада сілы, у горадзе Бога нашага; Бог уцьвердзіць яго навечна.

Разважалі мы, Божа, пра добрасьць Тваю пасярод храма Твайго.

Як імя Тваё, Божа, так і слава Твая да краю зямлі; правіца Твая поўная праўды.

Хай весяліцца гара Сіён, хай радуюцца дочкі юдэйскія дзеля судоў Тваіх, Госпадзе.

Атачэце Сіён, і абступеце яго; палічэце ягоныя вежы;

Зьвярнеце сэрца ваша на ўмацаваньні ягоныя; разгледзьце будынкі ягоныя, каб расказаць пакаленьню наступнаму,

бо гэты Бог ёсьць Бог наш на векі вечныя; Ён будзе павадыром нам да самае сьмерці.