Кніга Псальмаў, псальм 95

Пахвальная песьня Давідава. На будову дома.

Засьпявайце Госпаду песьню новую; засьпявайце Госпаду, уся зямля;

сьпявайце Госпаду, дабраслаўляйце імя Ягонае, зьвястуйце дзень у дзень выратаваньне Ягонае;

абвяшчайце ў народах славу Ягоную, ва ўсіх плямёнах дзівосы Ягоныя;

бо вялікі Гасподзь і праслаўлены, грозны Ён над багамі ўсімі.

Бо ўсе багі народаў - ідалы, а Гасподзь нябёсы стварыў.

Слава і веліч прад абліччам Ягоным, сіла і вялікае хараство ў сьвятыні Ягонай.

Дайце Госпаду, плямёны народаў, дайце Госпаду славу і гонар;

дайце Госпаду славу імя Ягонага, нясеце дары, і ідзеце ў двары Ягоныя;

пакланецеся Госпаду ў аздобе сьвятыні. Трымцеце прад абліччам Ягоным, уся зямля!

Скажэце народам: валадарыць Гасподзь! таму сусьвет цьвёрды, не пахісьнецца. Ён будзе судзіць народы па праўдзе.

Хай весяляцца нябёсы, і хай радуецца зямля; хай шуміць мора і ўсё, што ў ім;

хай радуецца поле і ўсё, што на ім, і хай сьпяваюць тады ўсе дрэвы ў дубровах

прад абліччам Госпада, бо ідзе судзіць зямлю. Ён будзе судзіць сусьвет па праўдзе, і народы паводле ісьціны Сваёй.