Book of Genesis, глава 10

Oto potomstwo synów Noego: Sema, Chama i Jafeta. Po potopie urodzili się im następujący synowie: Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras.

Synowie Gomera: Aszkanaz, Rifat i Togarma.

Synowie Jawana: Elisza i Tarszisz, Kittim i Dodanim.

Od nich pochodzą mieszkańcy wybrzeży i wysp, podzieleni według swych krajów i swego języka, według szczepów i według narodów.

Synowie Chama: Kusz, Misraim, Put i Kanaan.

Synowie Kusza: Seba, Chawila, Sabta, Rama i Sabteka. Synowie Ramy: Saba i Dedan.

Kusz zaś zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi.

Był on też najsławniejszym na ziemi myśliwym. Stąd powstało przysłowie: Dzielny jak Nimrod, najsławniejszy na ziemi myśliwy.

On to pierwszy panował w Babelu, w Erek, w Akkad i w Kalne, w kraju Szinear.

Wyszedłszy z tego kraju do Aszszuru, zbudował Niniwę, Rechobot-Ir, Kalach i Resan, wielkie miasto pomiędzy Niniwą a Kalach.

Misraim miał jako potomstwo: Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuchim, Patrusim i Kasluchim, od których pochodzą Filistyni i Kaftoryci.

Kanaan zaś miał synów: pierworodnego Sydona i Cheta.

A ponadto: Jebusytów, Amorytów, Girgaszytów, Chiwwitów, Arkitów, Sinitów, Arwadytów, Semarytów i Chamatytów. A potem szczepy kananejskie rozproszyły się.

Granica Kananejczyków biegła od Sydonu w kierunku Geraru aż do Gazy, a potem w kierunku Sodomy, Gomory, Admy i Seboim - aż do Leszy.

Są to potomkowie Chama według ich szczepów, języków, krajów i narodów.

Również Semowi, praojcu wszystkich Hebrajczyków i starszemu bratu Jafeta, urodzili się [synowie].

Synowie Sema: Elam, Aszszur, Arpachszad, Lud i Aram.

Synowie Arama: Us, Chul, Geter i Masz.

Arpachszad był ojcem Szelacha, a Szelach Ebera.

Eberowi urodzili się dwaj synowie; imię jednego Peleg, gdyż za jego czasów ludzkość się podzieliła, imię zaś jego brata - Joktan.

Joktan był ojcem Almodada, Szelefa, Chasarmaweta, Jeracha, Hadorama, Uzala, Dikli, Obala, Abimaela, Saby, Ofira, Chawili i Jobaba. Ci wszyscy byli synami Joktana.

Obszar, na którym mieszkali, rozciągał się od Meszy w kierunku Sefar aż do wyżyny wschodniej.

Oto synowie Sema według szczepów, języków, krajów i narodów.

Oto szczepy synów Noego według ich pokrewieństwa i według narodów. Od nich to wywodzą się ludy na ziemi po potopie.