Book of Numbers, глава 26

rzekł Pan do Mojżesza i Eleazara, syna kapłana Aarona: Dokonajcie obliczenia całej społeczności Izraelitów według rodów, od dwudziestu lat wzwyż, zdolnych do walki.

Mojżesz więc i kapłan Eleazar na równinach Moabu, naprzeciw Jerycha nad Jordanem, tak zarządzili: Od dwudziestu lat wzwyż, jak to Pan nakazał Mojżeszowi oraz Izraelitom przy wyjściu z Egiptu [spisze się lud]. Otóż Izralici, którzy wyszli z ziemi egipskiej, byli następujący: Pierworodnym Izraela był Ruben; synami Rubena byli: Henoch, od którego pochodzi ród Henochitów; od Pallu pochodzi ród Palluitów.

Od Chesrona pochodzi ród Chesronitów; od Karmiego ród Karmitów.

To są rody Rubenitów. Liczba spisanych wynosiła czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydziestu.

Synowie Pallu: Eliab, a synowie Eliaba: Nemuel, Datan i Abiram. Datan i Abiram byli to właśnie ci, którzy jako przedstawiciele zgromadzenia powstali przeciw Mojżeszowi i Aaronowi ze zgrają Koracha podczas jej buntu przeciw Panu.

Wtedy ziemia rozwarła swoją paszczę i pochłonęła ich i Koracha, podczas gdy zgraja ginęła strawiona przez ogień - dwustu pięćdziesięciu mężów. Tak stali się oni jakby znakiem ostrzegawczym.

Synowie jednak Koracha nie zginęli.

Synowie Symeona według swoich rodów: od Nemuela pochodzi ród Nemuelitów; od Jamina ród Jaminitów; od Jakina ród Jakinitów.

Od Zeracha pochodzi ród Zerachitów; od Saula ród Saulitów.

To są rody Symeonitów: dwadzieścia dwa tysiące dwustu.

Synowie Gada według swoich rodów: od Sefona pochodzi ród Sefonitów; od Chaggiego ród Chaggitów; od Szuniego ród Szunitów.

Od Ozniego pochodzi ród Oznitów; od Eriego ród Eritów.

Od Aroda pochodzi ród Arodytów; od Areliego ród Arelitów.

To są rody Gadytów: według tego jak zostali spisani - czterdzieści tysięcy pięciuset.

Synami Judy byli Er i Onan. Er i Onan umarli w kraju Kanaan.

Synowie Judy według swoich rodów: od Szeli pochodzi ród Szelanitów; od Peresa ród Parsytów; od Zeracha ród Zerachitów.

Synowie Peresa: od Chesrona pochodzi ród Chesronitów; od Chamula ród Chamulitów.

To są rody Judy: według tego, jak zostali spisani - siedemdziesiąt sześć tysięcy pięciuset.

Synowie Issachara według swoich rodów: Tola, od którego pochodzi ród Tolaitów; od Puwy pochodzi ród Punitów; od Jaszuba pochodzi ród Jaszubitów; od Szimrona ród Szimronitów.

To są rody Issachara: według tego, jak zostali spisani - sześćdziesiąt cztery tysiące trzystu.

Synowie Zabulona według swoich rodów: Sered, od którego pochodzi ród Sardytów; od Elona ród Elonitów, a od Jachleela ród Jachleelitów.

To są rody Zabulonitów liczące sześćdziesiąt tysięcy pięciuset spisanych.

Synowie Józefa według swoich rodów: Manasses i Efraim.

Synowie Manassesa byli: Makir, od którego pochodzi ród Makirytów; Makir był ojcem Gileada. Od Gileada pochodzi ród Gileadytów.

Synami Gileada byli: Jezer, od którego pochodzi ród Jezerytów; od Cheleka pochodzi ród Chelekitów.

Dalej Asriel, od którego pochodzi ród Asrielitów; i Sychem, od którego pochodzi ród Sychemitów.

Wreszcie Szemida, od którego pochodzi ród Szemidaitów, i Chefer, od którego pochodzi ród Chefrytów.

Selofchad, syn Chefera, nie miał synów, lecz tylko córki. Córkom Selofchada było na imię Machla, Noa, Chogla, Milka i Tirsa.

To są rody Manassesa: według tego, jak zostali spisani - pięćdziesiąt dwa tysiące siedmiuset.

To są synowie Efraima według swoich rodów: od Szutelacha pochodzi ród Szutlachitów; od Bekera ród Bakrytów, od Tachana ród Tachanitów.

A ci są synowie Szutelacha: Eran, od którego pochodzi ród Eranitów.

To są rody Efraimitów, razem trzydzieści dwa tysiące pięciuset spisanych. Są to potomkowie Józefa według swoich rodów.

Synowie Beniamina według swoich rodów: Bela, od którego pochodzi ród Belaitów; od Aszbela pochodzi ród Aszbelitów; od Achirama ród Achiramitów.

Od Szefufama pochodzi ród Szufamitów; od Chufama ród Chufamitów.

Synami Beli byli Ard i Naaman; [od Arda pochodzi] ród Ardytów, a od Naamana ród Naamitów.

To są potomkowie Beniamina według swoich rodów: według tego, jak zostali spisani - czterdzieści pięć tysięcy sześciuset.

To są synowie Dana według swoich rodów: od Szuchama pochodzi ród Szuchamitów; to są potomkowie Dana według swoich rodów.

Wszystkie rody Szuchamitów - według tego, jak zostały spisane: sześćdziesiąt cztery tysiące czterystu spisanych.

Synowie Asera według swoich rodów: od Jimny pochodzi ród Jimnaitów; od Jiszwiego ród Jiszwitów; od Berii ród Beriaitów.

Od synów Berii pochodzą: od Chebera ród Chebrytów; od Malkiela ród Malkielitów.

Córka Asera nazywała się Sarach.

To są rody Aserytów według tego, jak zostali spisani - pięćdziesiąt trzy tysiące czterystu.

Synowie Neftalego według swoich rodów: Jachsel, od którego pochodzi ród Jachseelitów; od Guni ród Gunitów, od Jesera pochodzi ród Jisrytów; od Szillema ród Szillemitów.

To są rody Neftalego: według tego, jak zostali spisani - czterdzieści pięć tysięcy czterystu.

Ogólna zaś liczba wszystkich Izraelitów: według tego, jak zostali spisani - sześćset jeden tysięcy siedemset trzydziestu.

Następnie tak mówił Pan do Mojżesza: Pomiędzy nich ma być kraj rozdzielony, według liczby głów, jako dziedzictwo.

Pokoleniu, które ma więcej ludzi, przypadnie większy dział, a temu, które ma mniej - mniejszy. Każde otrzyma przydział odpowiadający danym spisu.

Kraj ma być dzielony losem, a dziedzictwo mają otrzymać według liczby imion w rodach.

Losem ma być rozdzielone dziedzictwo pomiędzy [rody] liczne i mniejsze.

A oto spis lewitów według ich pokoleń: od Gerszona pochodzi ród Gerszonitów; od Kehata ród Kehatytów; od Merariego ród Merarytów.

A dalsze rody lewitów to: Libnici, Chebronici, Machlici, Muszyci i Korachici. Kehat był ojcem Amrama.

Żona Amrama nazywała się Jokebed, a była córką Lewiego, urodzona w Egipcie. Z niej urodzili się Amramowi Aaron i Mojżesz oraz ich siostra Miriam.

Aaronowi urodzili się Nadab, Abihu, Eleazar oraz Itamar.

Jednak Nadab i Abihu zginęli, gdy nieśli przed Pana inny ogień w ofierze.

Było ich wszystkich mężczyzn [w wieku] od jednego miesiąca wzwyż dwadzieścia trzy tysiące. Nie byli jednak spisani wraz z Izraelitami i nie otrzymali działu pośród Izraelitów.

To byli ludzie, których spisał Mojżesz i kapłan Eleazar na równinach Moabu w pobliżu Jordanu, naprzeciw Jerycha.

Pośród nich nie było nikogo z tych, których Mojżesz i Aaron spisali, gdy dokonywali spisu Izraelitów na pustyni Synaj.

Rzekł im bowiem Pan, że umrą na pustyni i nie zostanie z nich żaden oprócz Kaleba, syna Jefunnego, i Jozuego, syna Nuna.