Book of Numbers, глава 26

Œn urma acestei urgii, Domnul a zis lui Moise şi lui Eleazar, fiul preotului Aaron: ÑFaceţi numărătoarea Óntregii adunări a copiilor lui Israel, de la v‚rsta de douăzeci de ani Ón sus, după casele părinţilor lor, a tuturor celor din Israel care sunt Ón stare să poarte armele.î Moise şi preotul Eleazar le-au vorbit Ón c‚mpia Moabului, l‚ngă Iordan, Ón faţa Ierihonului. Şi au zis: ÑSă se facă numărătoarea, de la v‚rsta de douăzeci de ani Ón sus, cum poruncise lui Moise şi copiilor lui Israel Domnul, c‚nd au ieşit din ţara Egiptului.î Ruben, Ónt‚iul născut al lui Israel. Fiii lui Ruben au fost: Enoh, din care se coboară familia Enohiţilor; Palu, din care se coboară familia Paluiţilor; Heţron, din care se coboară familia Heţroniţilor; Carmi, din care se pogoară familia Carmiţilor.

Acestea sunt familiile Rubeniţilor: cei ieşiţi la numărătoare au fost patruzeci şi trei de mii şapte sute treizeci. ñ Fiii lui Palu au fost: Eliab.

Fiii lui Eliab au fost: Nemuel, Datan şi Abiram. Datan acesta şi Abiram acesta au fost din cei ce erau chemaţi la adunare, şi care s-au răsculat Ómpotriva lui Moise şi Aaron, Ón adunarea lui Core, c‚nd cu răscoala lor Ómpotriva Domnului.

Păm‚ntul şi-a deschis gura, şi i-a Ónghiţit Ómpreună cu Core, c‚nd au murit cei ce se adunaseră, şi c‚nd a mistuit focul pe cei două sute cinci zeci de oameni: ei au slujit poporului ca pildă.

Fiii lui Core, n-au murit.

Fiii lui Simeon, după familiile lor: din Nemuel se pogoară familia Nemueliţilor; din Iamin, familia Iaminiţilor; din Iachin, familia Iachiniţilor; din Zerah, familia Zerahiţilor; din Saul, familia Sauliţilor.

Acestea sunt familiile Simeoniţilor: douăzeci şi două de mii două sute.

Fiii lui Gad, după familiile lor: din Ţefon se pogoară familia Ţefoniţilor; din Haghi, familia Haghiţilor; din Şuni, familia Şuniţilor; din Ozni, familia Ozniţilor; din Eri, familia Eriţilor; din Arod, familia Arodiţilor; din Areli, familia Areliţilor.

Acestea sunt familiile fiilor lui Gad, după cei ieşiţi la numărătoare: patruzeci de mii cinci sute.

Fiii lui Iuda: Er şi Onan; dar Er şi Onan au murit Ón ţara Canaanului.

Iată fiii lui Iuda, după familiile lor: din Şela se pogoară familia Şelaniţilor; din Pereţ, familia Pereţiţilor; din Zerah, familia Zerahiţilor.

Fiii lui Pereţ au fost: Heţron, din care se pogoară familia Heţroniţilor; Hamul, din care se pogoară familia Hamuliţilor.

Acestea sunt familiile lui Iuda, după numărătoarea lor: şaptezeci şi şase de mii cinci sute.

Fiii lui Isahar, după familiile lor: din Tola se pogoară familia Tolaiţilor; din Puva, familia Puviţilor; din Iaşub, familia Iaşubiţilor; din Şimron, familia Şimroniţilor.

Acestea sunt familiile lui Isahar, după numărătoarea lor: şaizeci şi patru de mii trei sute.

Fiii lui Zabulon, după familiile lor: din Sered se pogoară familia Serediţilor; din Elon, familia Eloniţilor; din Iahleel, familia Iahleeliţilor.

Acestea sunt familiile Zabuloniţilor, după numărătoarea lor: şaizeci de mii cinci sute.

Fiii lui Iosif, după familiile lor: Manase şi Efraim.

Fiii lui Manase: din Machir se pogoară familia Machiriţilor. ñ Machir a născut pe Galaad. Din Galaad se pogoară familia Galaadiţilor.

Iată fiii lui Galaad: Iezer, din care se pogoară familia Iezeriţilor; Helec, familia Helechiţilor; Asriel, familia Asrieliţilor; Sihem, familia Sihemiţilor; Şemida, familia Şemidaiţilor; Hefer, familia Heferiţilor.

Ţelofhad, fiul lui Hefer, n-a avut fii, dar a avut fete. Iată numele fetelor lui Ţelofhad: Mahla, Noa, Hogla, Milca şi Tirţa.

Acestea sunt familiile lui Manase, după numărătoarea lor: cincizeci şi două de mii şapte sute.

Iată fiii lui Efraim, după familiile lor: din Şutelah se pogoară familia Şutelahiţilor; din Becher, familia Becheriţilor; din Tahan, familia Tahaniţilor.

Iată fiii lui Şutelah: din Eran se pogoară familia Eraniţilor.

Acestea sunt familiile fiilor lui Efraim, după numărătoarea lor: treizeci şi două de mii cinci sute. Aceştia sunt fiii lui Iosif, după familiile lor.

Fiii lui Beniamin, după familiile lor: din Bela se pogoară familia Belaiţilor; din Aşbel, familia Aşbeliţilor; din Ahiram, familia Ahiramiţilor; din Şufam, familia Şufamiţilor; din Hufam, familia Hufamiţilor. ñ Fiii lui Bela au fost: Ard şi Naaman. Din Ard se pogoară familia Ardiţilor; din Naaman, familia Naamaniţilor.

Aceştia sunt fiii lui Beniamin, după familiile lor şi după numărătoarea lor: patruzeci şi cinci de mii şase sute.

Iată fiii lui Dan, după familiile lor: din Şuham se pogoară familia Şuhamiţilor. Acestea sunt familiile lui Dan, după familiile lor.

Toate familiile Şuhamiţilor, după numărătoarea lor: şaizeci şi patru de mii patru sute.

Fiii lui Aşer, după familiile lor: din Imna se pogoară familia Imniţilor; din Işvi, familia Işviţilor; din Beria, familia Beriiţilor. ñ Din fiii lui Beria se pogoară: din Heber, familia Heberiţilor; din Malchiel, familia Malchieliţilor.

Numele fetei lui Aşer era Serah.

Acestea sunt familiile fiilor lui Aşer, după numărătoarea lor: cinci zeci şi trei de mii patru sute.

Fiii lui Neftali, după familiile lor: din Iahţeel se pogoară familia Iahţeeliţilor; din Guni, familia Guniţilor; din Ieţer, familia Ieţeriţilor; din Şilem, familia Şilemiţilor.

Acestea sunt familiile lui Neftali, după familiile lor şi după numărătoarea lor: patruzeci şi cinci de mii patru sute.

Aceştia sunt cei ieşiţi la numărătoare dintre copiii lui Israel: şase sute una de mii şapte sute treizeci.

Domnul a vorbit lui Moise, şi i-a zis: ÑŢara să se Ómpartă Óntre ei, ca să fie moştenirea lor, după numărul numelor.

Celor ce sunt Ón număr mai mare să le dai o parte mai mare, şi celor ce sunt Ón număr mai mic să le dai o parte mai mică; să se dea fiecăruia partea lui după cei ieşiţi la numărătoare.

Dar Ómpărţirea ţării să se facă prin sorţi; s-o ia Ón stăp‚nire după numele seminţiilor părinţilor lor.

Ţara să fie Ómpărţită prin sorţi Óntre cei ce sunt Ón mare număr şi Óntre cei ce sunt Ón mic număr.

Iată Leviţii a căror numărătoare s-a făcut după familiile lor: din Gherşon se pogoară familia Gherşoniţilor; din Chehat, familia Chehatiţilor; din Merari, familia Merariţilor. ñ Iată familiile lui Levi: familia Libniţilor, familia Hebroniţilor, familia Mahliţilor, familia Muşiţilor, familia Coriţilor. Chehat a născut pe Amram.

Numele nevestei lui Amram era Iochebed, fata lui Levi, care i s-a născut lui Levi, Ón Egipt; ea a născut lui Amram: pe Aaron, pe Moise, şi pe Maria, sora lor.

Lui Aaron i s-au născut: Nadab şi Abihu, Eleazar şi Itamar.

Nadab şi Abihu au murit, c‚nd au adus Ónaintea Domnului foc străin.

Cei ieşiţi la numărătoare, toţi bărbaţii de la v‚rsta de o lună Ón sus, au fost de douăzeci şi trei de mii. Ei n-au fost cuprinşi Ón numărătoarea copiilor lui Israel, pentru că nu li s-a dat moştenire Ón mijlocul copiilor lui Israel.

Aceştia sunt aceia dintre copiii lui Israel a căror numărătoare au făcut-o Moise şi preotul Eleazar Ón c‚mpia Moabului, l‚ngă Iordan, Ón faţa Ierihonului.

Œntre ei, nu era nici unul din copiii lui Israel a căror numărătoare o făcuse Moise şi preotul Aaron Ón pustia Sinai.

Căci Domnul zisese: ÑVor muri Ón pustie, şi nu va răm‚ne nici unul din ei, afară de Caleb, fiul lui Iefune, şi Iosua, fiul lui Nun.î