Book of Psalms, псалом 82

Psalm. Asafowy. Bóg powstaje w zgromadzeniu bogów, pośrodku bogów sąd odbywa: Dokądże będziecie sądzić niegodziwie i trzymać stronę występnych?

Ujmijcie się za sierotą i uciśnionym, wymierzcie sprawiedliwość nieszczęśliwemu i ubogiemu!

Uwolnijcie uciśnionego i nędzarza, wyrwijcie go z ręki występnych!

Lecz oni nie pojmują i nie rozumieją, błąkają się w ciemnościach: cała ziemia chwieje się w posadach.

Ja rzekłem: Jesteście bogami i wszyscy - synami Najwyższego.

Lecz wy pomrzecie jak ludzie, jak jeden mąż, książęta, poupadacie.

O Boże, powstań, odbądź sąd nad ziemią, bo wszelkie narody są Twoją własnością.