1 Chronicles, глава 11

Tot Israelul s-a str‚ns la David la Hebron, zic‚nd: ÑIată că noi suntem os din oasele tale şi carne din carnea ta.

Odinioară, chiar c‚nd era Saul Ómpărat, tu duceai şi aduceai pe Israel Ónapoi. Domnul, Dumnezeul tău, ţi-a zis: ,Tu vei paşte pe poporul Meu Israel şi tu vei fi căpetenia poporului Meu Israel.î Astfel toţi bătr‚nii lui Israel au venit la Ómpărat la Hebron, şi David a făcut legăm‚nt cu ei la Hebron Ónaintea Domnului. Au uns pe David Ómpărat peste Israel, după cuv‚ntul Domnului, spus prin Samuel.

David a mers cu tot Israelul asupra Ierusalimului, adică Iebus. Acolo erau Iebusiţii, locuitorii ţării.

Locuitorii Iebusului au zis lui David: ÑNu vei intra aici.î Dar David a luat cetăţuia Sionului: aceasta este cetatea lui David.

David zisese: ÑOricine va bate cel dint‚i pe Iebusiţi va fi căpetenie şi domn.î Ioab, fiul Ţeruiei, s-a suit cel dint‚i, şi a ajuns căpetenie.

David s-a aşezat Ón cetăţuie; de aceea au numit-o cetatea lui David.

A făcut zid Ómprejurul cetăţii, de la Milo de jur Ómprejur; şi Ioab a dres cealaltă parte a cetăţii.

David ajungea din ce Ón ce mai mare, şi Domnul oştirilor era cu el.

Iată căpeteniile vitejilor care erau Ón slujba lui David, şi care l-au ajutat Ómpreună cu tot Israelul să-şi Óntărească stăp‚nirea, ca să-l pună Ómpărat, după cuv‚ntul Domnului cu privire la Israel.

Iată, după numărul lor, vitejii care erau Ón slujba lui David. Iaşobeam, fiul lui Hacmoni, unul din căpitanii de seamă. El şi-a Ónv‚rtit suliţa peste trei sute de oameni, pe care i-a omor‚t dintr-o singură dată.

După el, Eleazar, fiul lui Dodo, Ahohitul, unul din cei trei războinici.

El era cu David la Pas-Damim, unde se str‚nseseră Filistenii pentru luptă. Acolo era o bucată de păm‚nt plină cu orz: şi poporul fugea dinaintea Filistenilor.

S-au aşezat Ón mijlocul ogorului, l-au ocrotit, şi au bătut pe Filisteni. Şi Domnul a dat o mare izbăvire.

Trei din cele treizeci de căpetenii s-au pogor‚t la David pe st‚ncă Ón peştera Adulam, c‚nd tabăra Filistenilor era Ón valea Refaimiţilor.

David era atunci Ón cetăţuie, şi o ceată a Filistenilor era la Betleem.

David a avut o dorinţă, şi a zis: ÑCine-mi va aduce apă de băut din f‚nt‚na de la poarta Betleemului?î Atunci cei trei bărbaţi au trecut prin tabăra Filistenilor, şi au scos apă din f‚nt‚na de la poarta Betleemului. Au adus-o şi au dat-o lui David; dar David n-a vrut s-o bea, ci a vărsat-o Ónaintea Domnului.

El a zis: ÑSă mă ferească Dumnezeul meu să fac una ca aceasta! Să beau eu s‚ngele acestor oameni, care s-au dus cu primejdia vieţii lor? Căci cu primejdia vieţii lor au adus-o.î Şi n-a voit s-o bea. Iată ce au făcut aceşti trei viteji.

Abişai, fratele lui Ioab, era căpetenia celor trei. El şi-a Ónv‚rtit suliţa peste trei sute de oameni, şi i-a omor‚t; şi i-a mers faima Óntre cei trei.

El era cel mai cu vază din cei trei din r‚ndul al doilea, şi a fost căpetenia lor; dar n-a ajuns pe cei trei dint‚i.

Benaia, fiul lui Iehoiada, fiul unui om din Cabţeel, om de preţ şi vestit prin isprăvile lui. El a ucis cei doi lei ai Moabului. S-a pogor‚t Ón mijlocul unei gropi pentru apă, unde a ucis un leu, Óntr-o zi c‚nd căzuse zăpada.

El a ucis pe un Egiptean, care avea o statură de cinci coţi şi avea Ón m‚nă o suliţă, ca sulul unui ţesător; s-a pogor‚t Ómpotriva lui cu un toiag, a smuls suliţa din m‚na Egipteanului, şi l-a ucis cu ea.

Iată ce a făcut Benaia, fiul lui Iehoiada; şi i-a mers faima printre cei trei viteji.

Era cel mai cu vază din cei treizeci; dar n-a ajuns pe cei trei dint‚i. David l-a primit Ón sfatul celor mai aproape de el.

Vitejii oştirii: Asael, fratele lui Ioab. Elhanan, fiul lui Dodo, din Betleem.

Şamot, din Haror. Heleţ, din Palon.

Ira, fiul lui Icheş, din Tecoa, Abiezer, din Anatot.

Sibecai, Huşatitul. Ilai, din Ahoah.

Maharai, din Netofa, Heled, fiul lui Baana, din Netofa.

Itai, fiul lui Ribai, din Ghibea fiilor lui Beniamin. Benaia, din Piraton.

Hurai, din Nahale-Gaaş. Abiel, din Araba.

Azmavet, din Baharum. Eliahba, din Şaalbon.

Bene-Haşem, din Ghizon. Ionatan, fiul lui Şaghe, din Harar.

Ahiam, fiul lui Sacar, din Harar. Elifal, fiul lui Ur.

Hefer din Mechera. Ahia, din Palon.

Heţro, din Carmel. Naarai, fiul lui Ezbai.

Ioel, fratele lui Natan. Mibhar, fiul lui Hagri.

Ţelec, Amonitul, Nahrai, din Berot, care ducea armele lui Ioab, fiul Ţeruiei.

Ira, din Ieter. Gareb, din Ieter.

Urie, Hetitul. Zabad, fiul lui Ahlai.

Adina, fiul lui Şiza, Rubenitul, căpetenia Rubeniţilor, şi treizeci Ómpreună cu el.

Hanan, fiul lui Maaca. Iosafat, din Mitni.

Ozia, din Aştarot. Şama şi Iehiel, fiii lui Hotam, din Aroer.

Iediael, fiul lui Şimri. Ioha, fratele său, Tiţitul.

Eliel, din Mahavim, Ieribai şi Ioşavia, fiii lui Elnaam. Itma, Moabitul.

Eliel, Obed şi Iaasiel-Meţobaia.