1 Chronicles, глава 12

Iată cei ce s-au dus la David la Ţiclag, pe c‚nd se ţinea el departe de faţa lui Saul, fiul lui Chis. Ei făceau parte din vitejii care i-au dat ajutor Ón timpul războiului.

Erau arcaşi, cu m‚na dreaptă şi cu m‚na st‚ngă aruncau pietre, iar cu arcul trăgeau săgeţi: erau din Beniamin, din numărul fraţilor lui Saul.

Căpetenia Ahiezer şi Ioas, fiii lui Şemaa, din Ghibea; Ieziel şi Pelet, fiii lui Azmavet; Beraca; Iehu, din Anatot; Işmaia, din Gabaon, viteaz Óntre cei treizeci, şi căpetenie peste treizeci; Ieremia; Iahaziel; Iohanan; Iozabad, din Ghedera; Eluzai; Ierimot; Bealia; Şemaria; Şefatia, din Harof; Elcana, Işia, Azareel, Ioezer şi Iaşobeam, Coreiţi; Ioela şi Zebadia, fiii lui Ieroham, din Ghedor.

Dintre Gadiţi, nişte viteji au plecat să se ducă la David Ón cetăţuia din pustie, ostaşi deprinşi la război, Ónarmaţi cu scut şi cu suliţă, ca nişte lei, şi iuţi ca nişte căprioare de pe munţi.

Ezer, căpetenia; Obadia, al doilea; Eliab, al treilea; Mişmana, al patrulea; Ieremia, al cincilea; Atai, al şaselea; Eliel, al şaptelea; Iohanan, al optulea; Elzabad, al nouălea; Ieremia, al zecelea; Macbanai, al unsprezecelea.

Aceştia erau fiii lui Gad, căpetenii ale oştirii; unul singur, cel mai mic, putea să se lupte cu o sută de oameni, şi cel mai mare cu o mie.

Aceştia au trecut Iordanul Ón luna Ónt‚i, c‚nd ieşea din matcă, pe tot cursul lui, şi ei sunt aceia care au pus pe fugă pe toţi locuitorii din văi, la răsărit şi la apus.

Şi din fiii lui Beniamin şi ai lui Iuda au fost unii care s-au dus la David Ón cetăţuie.

David le-a ieşit Ónainte, şi le-a vorbit astfel: ÑDacă veniţi la mine cu g‚nduri bune, ca să mă ajutaţi, inima mea se va uni cu voi; dar dacă veniţi să mă Ónşelaţi, Ón folosul vrăjmaşilor mei, c‚nd nu fac nici o silnicie, Dumnezeul părinţilor noştri să vadă şi să judece!î Amasai, unul din căpitanii de seamă, a fost apucat de Duhul, şi a zis: ÑSuntem cu tine, Davide, şi cu tine, fiul lui Isai! Pace, pace ţie, şi pace celor ce te ajută, căci Dumnezeul tău ţi-a ajutat!î Şi David i-a primit, şi i-a pus Óntre căpeteniile oştirii.

Nişte oameni din Manase s-au unit cu David, c‚nd a pornit cu război Ómpotriva lui Saul cu Filistenii. Dar n-au fost de ajutor Filistenilor; căci, după ce s-au sfătuit, domnii Filistenilor au trimis Ónapoi pe David, zic‚nd: ÑS-ar putea ca el să treacă de partea stăp‚nului său Saul, şi să ne pună astfel Ón primejdie capetele noastre.î C‚nd s-a Óntors la Ţiclag, iată cei ce s-au unit cu el din Manase: Adnah, Iozabad, Iediael, Micael, Iozabad, Elihu şi Ţiltai, căpetenia miilor lui Manase.

Au dat ajutor lui David Ómpotriva cetei (jefuitorilor Amaleciţi), căci toţi erau oameni viteji, şi au ajuns căpetenii Ón oştire.

Şi din zi Ón zi veneau oameni la David să-l ajute, p‚nă ce a avut o tabără mare, ca o tabără a lui Dumnezeu.

Iată numărul oamenilor Ónarmaţi pentru război, care s-au dus la David Ón Hebron, ca să treacă asupra lui domnia lui Saul, după porunca Domnului.

Fiii lui Iuda, care purtau scutul şi suliţa, şase mii opt sute, Ónarmaţi pentru război.

Din fiii lui Simeon, oameni viteji la război, şapte mii o sută.

Din fiii lui Levi, patru mii şase sute; şi Iehoiada, mai marele Aaroniţilor, şi cu el trei mii şapte sute; şi Ţadoc, t‚năr viteaz, şi casa tatălui său, douăzeci şi două de căpetenii.

Din fiii lui Beniamin, fraţii lui Saul, trei mii; căci p‚nă atunci cea mai mare parte dintre ei rămăseseră credincioşi casei lui Saul.

Din fiii lui Efraim, douăzeci de mii opt sute, oameni viteji, oameni cu faimă, după casele părinţilor lor.

Din jumătatea seminţiei lui Manase, optsprezece mii, care au fost numiţi pe nume să se ducă să pună Ómpărat pe David.

Din fiii lui Isahar, care se pricepeau Ón Ónţelegerea vremurilor şi ştiau ce trebuia să facă Israel, două sute de căpetenii, şi toţi fraţii lor erau puşi sub porunca lor.

Din Zabulon, cincizeci de mii, Ón stare să meargă la oştire, Ónarmaţi pentru luptă cu toate armele de război, şi gata să se lupte cu o inimă hotăr‚tă.

Din Neftali, o mie de căpetenii, şi cu ei treizeci şi şapte de mii, care purtau scutul şi suliţa.

Din Daniţi, Ónarmaţi pentru război, douăzeci şi opt de mii şase sute.

Din Aşer, Ón stare să meargă la oaste, şi gata de luptă: patruzeci de mii.

Şi de cealaltă parte a Iordanului, din Rubeniţi, din Gadiţi, şi din jumătatea seminţiei lui Manase, cu toate armele de război, o sută douăzeci de mii.

Toţi aceşti bărbaţi, oameni de război, gata de luptă, au venit la Hebron cu inima neprefăcută, ca să pună pe David Ómpărat peste tot Israelul. Şi toţi ceilalţi din Israel erau tot cu un g‚nd să facă Ómpărat pe David.

Au stat acolo trei zile cu David, m‚nc‚nd şi b‚nd, căci fraţii lor le pregătiseră de m‚ncare.

Şi chiar cei ce locuiau l‚ngă ei p‚nă la Isahar, la Zabulon şi Neftali, aduceau merinde pe măgari, pe cămile, pe cat‚ri şi pe boi: aluaturi, turte de smochine şi de stafide, vin, untdelemn, boi şi oi din belşug, căci era bucurie Ón Israel.