1 Chronicles, глава 13

David a ţinut sfat cu căpeteniile peste mii şi peste sute, cu toţi mai marii.

Şi David a zis Óntregii adunări a lui Israel: ÑDacă găsiţi cu cale, şi dacă lucrul acesta vine de la Domnul, Dumnezeul nostru, să trimitem Ón toate părţile la fraţii noştri care au rămas Ón toate ţinuturile lui Israel, şi la preoţi şi Leviţi Ón cetăţile şi Ómprejurimile lor, ca să se str‚ngă la noi, şi să aducem la noi chivotul Dumnezeului nostru, căci nu ne-am mai Óngrijit de el de pe vremea lui Saul.î Toată adunarea a hotăr‚t să facă aşa, căci lucrul acesta a părut bun Óntregului popor.

David a str‚ns pe tot Israelul, de la Şilhor Ón Egipt, p‚nă la intrarea Hamatului, ca să aducă din Chiriat-Iearim chivotul lui Dumnezeu.

Şi David, Ómpreună cu tot Israelul, s-a suit la Baala, la Chiriat-Iearim, care este al lui Iuda, ca să ridice de acolo chivotul lui Dumnezeu, Ónaintea căruia este chemat Numele Domnului care stă Óntre heruvimi.

Au pus Óntr-un car nou chivotul lui Dumnezeu, pe care l-au luat din casa lui Abinadab: Uza şi Ahio c‚rmuiau carul.

David şi tot Israelul jucau Ónaintea lui Dumnezeu cu toată puterea lor, c‚nt‚nd şi zic‚nd din harfe, din lăute, din tobe, din chimvale şi din tr‚mbiţe.

C‚nd au ajuns la aria lui Chidon, Uza a Óntins m‚na să apuce chivotul, pentru că boii erau să-l răstoarne.

Domnul S-a aprins de m‚nie Ómpotriva lui Uza, şi Domnul l-a lovit, pentru că Óntinsese m‚na pe chivot. Uza a murit acolo Ónaintea lui Dumnezeu.

David s-a m‚niat că Domnul făcuse o spărtură, lovind pe Uza cu o asemenea pedeapsă. De aceea locul acesta a fost numit p‚nă Ón ziua de azi Pereţ-Uza.

David s-a temut de Dumnezeu Ón ziua aceea, şi a zis: ÑCum să aduc chivotul lui Dumnezeu la mine?î David n-a tras chivotul la el Ón cetatea lui David, ci l-a dus Ón casa lui Obed-Edom din Gat.

Chivotul lui Dumnezeu a rămas trei luni la familia lui Obed-Edom, Ón casa lui. Şi Domnul a binecuv‚ntat casa lui Obed-Edom şi tot ce era al lui.