1 Chronicles, глава 8

Beniamin a născut pe Bela, Ónt‚iul lui născut, pe Aşbel, al doilea, Ahrah, al treilea, Noha, al patrulea, şi Rafa, al cincilea.

Fiii lui Bela au fost: Adar, Ghera, Abihud, Abişua, Naaman, Ahoah, Ghera. Şefufan şi Huram.

Iată fiii lui Ehud, care erau capi de familie Óntre locuitorii din Gheba, şi care i-au strămutat la Manahat: Naaman, Ahia şi Ghera. Ghera, care i-a strămutat, a născut pe Uza şi pe Ahihud.

Şaharaim a avut copii Ón ţara Moabului, după ce a Óndepărtat pe nevestele sale: Huşim şi Baara.

Cu nevasta sa Hodeş a avut pe: Iobab, Ţibia, Meşa, Malcam, Ieuţ, Şochia şi Mirma. Aceştia sunt fiii săi, capii de familie.

Cu Huşim a avut pe: Abitub şi Elpaal.

Fiii lui Elpaal: Eber, Mişeam, şi Şemer, care a zidit Ono, Lod şi satele lui.

Beria şi Şema, care erau capi de familie Óntre locuitorii Aialonului, au pus pe fugă pe locuitorii din Gat.

Ahio, Şaşac, Ieremot, Zebadia, Arad, Eder, Micael, Işfa şi Ioha erau fiii lui Beria. ñ Zebadia, Meşulam, Hizchi, Eber, Işmerai, Izlia şi Iobab erau fiii lui Elpaal. ñ Iachim, Zicri, Zabdi, Elienai, Ţiltai, Eliel, Adaia, Beraia şi Şimrat erau fiii lui Şimei.

Işpan, Eber, Eliel, Abdon, Zicri, Hanan, Hanania, Elam, Antotia, Ifdeia şi Penuel erau fiii lui Şaşac. ñ Şamşerai, Şeharia, Atalia, Iaareşia, Elia şi Zicri erau fiii lui Ieroham. ñ Aceştia sunt capi de familie, capi după neamurile lor. Ei locuiau la Ierusalim.

Tatăl lui Gabaon locuia la Gabaon, şi numele nevestei lui era Maaca.

Abdon era fiul său Ónt‚i născut, apoi Ţur, Chis, Baal, Nadab, Ghedor, Ahio, şi Zecher.

Miclot a născut pe Şimea. Şi ei locuiau tot la Ierusalim l‚ngă fraţii lor, Ómpreună cu fraţii lor. ñ Ner a născut pe Chis; Chis a născut pe Saul; Saul a născut pe Ionatan, pe Malchi-Şua, pe Abinadab şi pe Eşbaal.

Fiul lui Ionatan: Merib-Baal. Merib-Baal a născut pe Mica.

Fiii lui Mica: Piton, Melec, Taerea şi Ahaz.

Ahaz a născut pe Iehoada; Iehoada a născut pe Alemet, Azmavet şi Zimri; Zimri a născut pe Moţa; Moţa a născut pe Binea. Fiul acestuia a fost Rafa; Eleasa a fost fiul acestuia; Aţel a fost fiul acestuia; Aţel a avut şase fii, ale căror nume iată-le: Azricam, Bocru, Ismael, Şearia, Obadia şi Hanan. Toţi aceştia erau fiii lui Aţel. ñ Fiii fratelui său Eşec: Ulam, Ónt‚iul lui născut, Ieus, al doilea, şi Elifelet, al treilea.

Fiii lui Ulam au fost oameni viteji, care trăgeau cu arcul şi au avut mulţi fii şi nepoţi, o sută cinci zeci. Toţi aceştia sunt fiii lui Beniamin.