1 Chronicles, глава 8

Beniamin był ojcem swego pierworodnego Beli; drugiego - Aszbela, trzeciego - Achracha, czwartego - Nochy, piątego - Rafy.

Synami Beli byli: Addar, Gera, ojciec Ehuda, Abiszua, Naaman i Achoach, Gera, Szefufan i Churam.

Oto synowie Ehuda; ci byli naczelnikami rodów mieszkających w Geba i przesiedlili ich do Manachat: Naaman, Achiasz i Gera; on to ich przesiedlił i był ojcem Uzzy i Achichuda, a Szacharaima - w kraju Moabu. Potem gdy odprawił swe żony: Chuszim i Baarę, miał ze swej nowej żony: Jobaba, Sibię, Meszę, Malkoma, Jeusa, Sakiasza i Mirmę; ci byli jego synami, naczelnikami rodów.

Z Chuszim miał: Abituba i Elpaala.

Synowie Elpaala: Eber, Miszam i Szemed, on to zbudował Ono, Lod i miejscowości przynależne.

Beria i Szema byli naczelnikami rodów mieszkających w Ajjalonie; oni to wypędzili mieszkańców Gat.

Achio, Szaszak, Jeremot, Zebadiasz, Arad, Eder, Mikael, Jiszpa i Jocha, byli synami Berii, Zebadiasz, Meszullam, Chizki, Cheber, Jiszmeraj, Jizlia i Jobab, byli synami Elpaala.

Jakim, Zikri, Zabdi, Elienaj, Silletaj, Eliel, Adajasz, Berajasz, Szimrat byli synami Szimejego.

Jiszpan, Eber, Eliel, Abdon, Zikri, Chanan, Chananiasz, Elam, Antotiasz, Jifdejasz i Peniel byli synami Szaszaka.

Szamszeraj, Szechariasz, Ataliasz, Jaareszjasz, Eliasz, Zikri byli synami Jerochama.

Ci byli naczelnikami rodów według ich spisów; zamieszkali oni w Jerozolimie.

W Gibeonie mieszkał Abi-Gibeon; imię jego żony było Maaka.

Jego synem pierworodnym był Abdon, potem Sur, Kisz, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Achio i Zeker.

Miklot był ojcem Szimejego. Oni również mieszkali w pobliżu swych krewnych ze swoimi braćmi w Jerozolimie.

Ner był ojcem Kisza, Kisz - Saula. Saul był ojcem Jonatana, Malkiszuy, Abinadaba i Eszbaala.

Synem Jonatana był Meribbaal; Meribbaal był ojcem Miki.

Synowie Miki: Piton, Melek, Tarea i Achaz.

Achaz był ojcem Joaddy; Joadda - Alemeta, Azmaweta i Zimriego; Zimri był ojcem Mosy.

Mosa był ojcem Binei; jego synem był Rafa, synem jego Eleasa, synem jego Asel.

Asel miał sześciu synów, a oto ich imiona: Azrikam, Bokru, Izmael, Szeariasz, Obadiasz i Chanan. Wszyscy oni byli synami Asela.

Synowie jego brata Eszeka: Ulam, jego pierworodny, drugi Jeusz, trzeci Elifelet.

Synowie Ulama byli dzielnymi wojownikami, strzelającymi z łuku. Mieli oni wielu synów i wnuków - stu pięćdziesięciu. Ci wszyscy byli potomkami Beniamina.