First Epistle of Paul to Timothy, глава 4

Dar Duhul spune lămurit că, Ón vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri Ónşelătoare şi de Ónvăţăturile dracilor, abătuţi de făţărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, Ónsemnaţi cu fierul roşu Ón Ónsuşi cugetul lor.

Ei opresc căsătoria şi Óntrebuinţarea bucatelor, pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulţumiri de către cei ce cred şi cunosc adevărul.

Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună: şi nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulţumiri; pentru că este sfinţit prin Cuv‚ntul lui Dumnezeu şi prin rugăciune.

Dacă vei pune Ón mintea fraţilor aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Isus, fiindcă te hrăneşti cu cuvintele credinţei şi ale bunei Ónvăţături, pe care ai urmat-o p‚nă acum.

Fereşte-te de basmele lumeşti şi băbeşti. Caută să fii evlavios.

Căci deprinderea trupească este de puţin folos, pe c‚nd evlavia este folositoare Ón orice privinţă, Óntruc‚t ea are făgăduinţa vieţii de acum şi a celei viitoare.

Iată un cuv‚nt adevărat şi cu totul vrednic de primit!

Noi muncim, Ón adevăr, şi ne luptăm, pentru că ne-am pus nădejdea Ón Dumnezeul cel viu, care este M‚ntuitorul tuturor oamenilor, şi mai ales al celor credincioşi.

Porunceşte, şi Ónvaţă aceste lucruri.

Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea; ci fii o pildă pentru credincioşi: Ón vorbire, Ón purtare, Ón dragoste, Ón credinţă, Ón curăţie.

P‚nă voi veni, ia seama bine la citire, la Óndemnare, şi la Ónvăţătura pe care o dai altora.

Nu fi nepăsător de darul care este Ón tine, care ţi-a fost dat prin prorocie, cu punerea m‚inilor de către ceata prezbiterilor (Sau: bătr‚ni.).

Pune-ţi pe inimă aceste lucruri, Óndeletniceşte-te Ón totul cu ele, pentru ca Ónaintarea ta să fie văzută de toţi.

Fii cu luare aminte asupra ta Ónsuţi şi asupra Ónvăţăturii, pe care o dai altora: stăruie Ón aceste lucruri, căci dacă vei face aşa, te vei m‚ntui pe tine Ónsuţi şi pe cei ce te ascultă.